DROPSHIPPING NA

OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI PRE PREDAJCOV

Aktivujte si ho ZDARMA

Predávajte výrobky spoloènosti BigBuy na AliExpress trhu

Spoloènos BigBuy je zlatým partnerom AliExpressu

Žiaden mesačný poplatok

AliExpress konektor zdarma iba na urèitý èas.

Najnižšie provízie na trhu

AliExpress si úètuje províziu medzi 5% a 8%.

Aplikácia so 600 miliónmi stiahnutí

150 miliónov aktívnych zákazníkov.

Európski predajcovia môžu predáva už teraz

Umožòuje predajcom zo Španielska, Francúzska a Talianska predáva po celej Európe.

Multi-Channel Integration Platform

Cloudový softvér, ktorý centralizuje celé spravovanie vášho podnikania, elektronického obchodu a trhov.

Vyberte si z104372 položiek

Rozsiahly katalóg najrenomovanejších znaèiek a ve¾ké množstvo kategórií.

Odoslanie do 24/48 hodín.

Pre rýchle doruèenie je k dispozícii sklad v Európe.

Nepotrebujete investova do zásob, platíte iba za to, èo predávate

Zamerajte sa iba na predaj, spoloènos BigBuy urobí všetko ostatné.

Vykonajte len nieko¾ko kliknutí

Zamerajte sa iba na predaj, spoloènos BigBuy urobí všetko ostatné.

Využite túto obchodnú príležitos!

Ako to môžeme urobi?

Prvé kroky, ktoré je potrebné urobi, aby ste predávali na AliExpresse

 • Aktivujte si BigBuy konektor

  Teraz zdarma a len na nieko¾ko kliknutí

  Aktivujte si konektor
 • Vytvorte si úèet na AliExpresse

  Iba s identifikaèným èíslom pre DPH.

  Vytvoriť účet
 • Vyberte si výrobky, ktoré chcete predáva

  104372 položiek, z ktorých si môžete vybra v BigBuy katalógu

  Choïte na Multikanálovú integraènú platformu
 • Nastavte si vaše medzinárodné zásielky

  Vyberte krajiny, do ktorých posiela a za aké ceny

  Choïte na AliExpress
 • Nastavte si cenové pravidlá

  Pod¾a odporúèanej maloobchodnej ceny, kategórie, znaèky, provízií z trhu atï.

 • Prispôsobte si svoj imidž obchodu na AliExpresse

  Môžete si ho prispôsobi pod¾a vašich predstáv na ovládacom paneli svojho úètu

  Choïte na AliExpress
 • Teraz už môžete predáva!

  Keï si zákazník nieèo kúpi z vášho obchodu AliExpress, BigBuy sa o všetko postará!

Znásobte svoj predaj dropshippingom na AliExpressa s BigBuy výrobkami

Využite túto obchodnú príležitos!

Aktivujte si ho teraz €0