Idealus didmenininkas jûsø internetinei parduotuvei

Viskas ko jums reikia, ið vieno tiekëjo

KATALOGAS

LOGISTIKOS

B2B PARDUOTUVė

SINCHRONIZAVIMAS

IðTEKLIAI

ADMINISTRACIJA

SIUNTIMAS

LOGISTIKA IR VEIKLA PO PARDAVIMų

Katalogas

 • Derybos ir vadyba su tiekëjais
 • Prieiga prie geriausiø prekiniø þenklø
 • Konkurencingos kainos dëka didmeninës prekybos
 • Daugybë inovacijø kasdien
 • SEO pritaikytas turinys
 • Vertimai á 24 Europos kalbas

Logistikos

 • Tiesioginio pristatymo paslaugos
 • Tûkstanèiai produktø atsargoje
 • Multi-produktø ir multi-katalogø uþsakymai vienu siuntimu
 • Visiðkai integruotas sandëliavimas, 24 val. per parà siuntimas

B2B Shop

 • Verslas-verslui platforma pirkti didmena ir nuolaidos dideliems uþsakymams
 • pardavimo kaina Paskirstytojams individualiems vienetams
 • geriausiø iðpardavimø, naujausiø produktø, prekës þenklø, kategorijø ir kt. paieðka

Sinchronizavimas

 • Prekyba realiu laiku, naujausi produktai, uþsakymai, siuntimas ir siuntos sekimas
 • Árankiai kurti tarifams, pelnui, kategorijoms, katalogams ir kt.
 • E-komercijos Integracinë vadyba (Prestashop, Woocomerce, Shopify, ir kt.
 • E-pardavimo vietos Integracinë vadyba (Ebay, Amazon, irk t.)
 • API katalogams, uþsakymams, siuntimui ir sekimui
 • CSV-XML failai skirti FTP
 • Sinchronizuota tiesioginio pristatymo parduotuvë (specializuota pilniems katalogams)

Iðtekliai

 • Parsisiunèiami baneriai
 • Naujienlaiðkiø kûrimo árankis
 • Blogas apie e-komercijà ir internetiná marketingà
 • akademija, mokymai apie mûsø paslaugas
 • Techniniai ir komerciniai patarimai profesionalams

Administracija

 • Internetinis sàskaitø atsisiuntimas
 • Virtuali piniginë valdyti pirkimams
 • Automatizuota sistema European financial complexities

Siuntimas

 • Integracija su pagrindiniais kurjeriais (UPS, DHL, TNT, GLS, DPD, irk t.)
 • Siuntimas á visas pasaulio ðalis
 • Labai konkurencingi siutimo tarifai
 • Specialus ápakavimas ir apsauga siunèiant bei e-komercija
 • Siuntimo sekimas, ID sekimas

Logistika ir veikla po pardavimų

 • Priëmimo paslaugos siuntiniams kuriø atsisakyta
 • Vadyba po pardavimo ir garantija

Pradėkite savo tiesioginio pristatymo verslą su BigBuy

Tapkite platintoju