Idealus didmenininkas jûsø internetinei parduotuvei

Viskas ko jums reikia, ið vieno tiekëjo

Idealus didmenininkas jûsø internetinei parduotuvei

Katalogas

Logistikos

B2B Shop

Sinchronizavimas

Iðtekliai

Administracija

Siuntimas

Veikla po pardavimų

Katalogas

Derybos ir vadyba su tiekëjais
Prieiga prie geriausiø prekiniø þenklø
Konkurencingos kainos dëka didmeninës prekybos
Daugybë inovacijø kasdien
SEO pritaikytas turinys
Vertimai á 24 Europos kalbas

Logistikos

Tiesioginio pristatymo paslaugos
Tûkstanèiai produktø atsargoje
Multi-produktø ir multi-katalogø uþsakymai vienu siuntimu
Visiðkai integruotas sandëliavimas, 24 val. per parà siuntimas

B2B Shop

Verslas-verslui platforma pirkti didmena ir nuolaidos dideliems uþsakymams
pardavimo kaina Paskirstytojams individualiems vienetams
geriausiø iðpardavimø, naujausiø produktø, prekës þenklø, kategorijø ir kt. paieðka

Sinchronizavimas

Prekyba realiu laiku, naujausi produktai, uþsakymai, siuntimas ir siuntos sekimas
Árankiai kurti tarifams, pelnui, kategorijoms, katalogams ir kt.
E-komercijos Integracinë vadyba (Prestashop, Woocomerce, Shopify, ir kt.
E-pardavimo vietos Integracinë vadyba (Ebay, Amazon, irk t.)
API katalogams, uþsakymams, siuntimui ir sekimui
CSV-XML failai skirti FTP
Sinchronizuota tiesioginio pristatymo parduotuvë (specializuota pilniems katalogams)

Iðtekliai

Parsisiunèiami baneriai
Naujienlaiðkiø kûrimo árankis
Blogas apie e-komercijà ir internetiná marketingà
akademija, mokymai apie mûsø paslaugas
Techniniai ir komerciniai patarimai profesionalams

Administracija

Internetinis sàskaitø atsisiuntimas
Virtuali piniginë valdyti pirkimams
Automatizuota sistema European financial complexities

Siuntimas

Integracija su pagrindiniais kurjeriais (UPS, DHL, TNT, GLS, DPD, irk t.)
Siuntimas á visas pasaulio ðalis
Labai konkurencingi siutimo tarifai
Specialus ápakavimas ir apsauga siunèiant bei e-komercija
Siuntimo sekimas, ID sekimas

Veikla po pardavimų

Priëmimo paslaugos siuntiniams kuriø atsisakyta
Vadyba po pardavimo ir garantija

###ALL_IN_ONE_SUPPLIER_TITLE###