Bendrosios sàlygos

1. TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

1.1. Ðiame skyriuje pateikiama informacija apie mûsø svetainës www.bigbuy.eu naudojimo sàlygas, reglamentuojanèias produktø pirkimà-pardavimà tarp „BigBuy“ ir jos platintojø. Taip pat nustatoma mûsø Privatumo politika, o ðioje nuorodoje rasite mûsø Slapukø naudojimo politikà.
1.2. Naudodamiesi ðia svetaine arba uþsiregistravæ kaip naudotojas, sutinkate su ðiomis Bendrosiomis sàlygomis.
1.3. Ðios Bendrosios sàlygos taikomos paslaugø ir produktø pirkimo-pardavimo operacijoms tarp „BigBuy“ ir jos Platintojø (toliau – „Platintojas“).
1.4. Taip pat laikoma, kad su jomis visomis prasmëmis sutinka Platintojas, pateikiantis bet koká „BigBuy“ uþsakymà.
1.5. Á ðias Bendràsias sàlygas neátrauktos jokios paties Platintojo ar treèiøjø ðaliø bendrosios pirkimo sàlygos.
1.6. Pirkimo ir pardavimo operacijos tarp „BigBuy“ ir Platintojo prireikus bus papildytos Specialiomis sàlygomis, kurias ðalys gali tuo tikslu sutarti, laikant, kad bet kokios kitos sàlygos, su kuriomis nëra aiðkiai sutikta raðtu, neturi jokios vertës.

2. DIDMENINIAI PAKETAI

2.1. „BigBuy“ siûlo specialias sàlygas klientams, pasirinkusiems Didmeniná paketà, kaip nurodyta mûsø svetainëje.
2.2. Didmeninio paketo ájungimas reiðkia ámoniø sutikimà su pardaviminëmis ir popardaviminëmis sàlygomis, kurios skiriasi nuo sàlygø, taikomø galutiniam vartotojui. Visų pirma, teisė atsisakyti sutarties netaikoma visiems produktams ir paslaugoms, įsigytiems iš BigBuy
2.3. Didmeninio paketo „Ecommerce“ arba „Marketplaces“ ájungimas reiðkia sutikimà su periodiniu mokëjimu tokiu daþnumu, koks pasirenkamas paketo ájungimo metu. Atnaujinimas yra automatiðkas, be áspëjimo.
2.4. Didmeninio paketo galiojimo pabaigos / atnaujinimo data nurodyta valdymo skyde.
2.5. Platintojas bet kuriuo metu gali atðaukti paketà ið savo valdymo skydo. Paketas iðliks aktyvus iki galiojimo pabaigos datos, taèiau nebebus atnaujinamas.
2.6. „BigBuy“ negràþins pinigø uþ neuþbaigtà abonemento laikotarpá.
2.7. „BigBuy“ pasilieka teisæ bet kuriuo metu pakeisti didmeniniø paketø sàlygas ir kainas.
2.8. „BigBuy“ gali suteikti vaizdø ir vaizdo áraðø teises platintojui, kuris savo ruoþtu privalo ðià medþiagà naudoti tik ið „BigBuy“ ásigytø produktø pardavimui
2.9. Grieþtai draudþiama vaizdus ir vaizdo áraðus atskleisti treèiosioms ðalims ir platintojas ásipareigoja imtis bûtinø priemoniø iðvengti nesàþiningo jø naudojimo. Pats platintojas negalës jais naudotis neturëdamas aktyvaus Didmeninio paketo.
2.10. Grieþtai draudþiama naudoti „BigBuy“ grafinæ medþiagà ir turiná neturint aktyvaus didmeninio paketo paslaugos arba jos neatnaujinus, ir pastaruoju atveju Platintojas ásipareigoja nuo paslaugos nutraukimo nebenaudoti tokios medþiagos ir nedelsiant sunaikinti bet kokià kopijà, kuri bûtø likusi jo galioje.
2.11. „BigBuy“ neatsako uþ jokias klaidas, skirtumus apraðuose, techninëse instrukcijose ar apdailose, pateiktose nuotraukose, gamintojams pakeitus ir (arba) atnaujinus produktus. Jokiais atvejais nebus laikoma, kad platintojas turi teisæ skøstis, jeigu áteiktas produktas ðiomis sàlygomis skiriasi nuo to, kuris paskelbtas „BigBuy“.

3. DROPSHIPPING PARDUOTUVËS

3.1. 360º dropshipping parduotuvės pristatomos tokios, kokios yra perkant, ir jos tampa Platintojo nuosavybe. Norėdami pamatyti, kaip atrodo produktas pirkdami, peržiūrėkite parduotuvės demonstracines versijas.
3.2. Parduotuviø pradinæ konfigûracijà turi atlikti Platintojas. „BigBuy“ klientui siûlo internetiná parduotuviø konfigûravimo ir naudojimo vadovà: Academy
3.3. Norėdami įdiegti 360º dropshipping parduotuves veikiančias „Prestashop“ pagrindu, klientas turi įsigyti savo parduotuvės prieglobos paslaugą pasirinkdamas vieną iš rekomenduojamų prieglobos parinkčių.
3.4. Gali bûti, kad dël naujø funkcijø ir (arba) katalogø ádiegimo parduotuvëse ar paèiose prieglobose platintojas turës pakeisti serverá tinkamam parduotuvës veikimui uþtikrinti.
3.5. „BigBuy“ siûlo sinchronizavimo paslaugà klientams, turintiems aktyvø didmeniná paketà, kuris leidþia sinchronizavimà.
3.6. „BigBuy“ siûlo ribotos techninës pagalbos paslaugà, kuri apima sinchronizavimà ir baziná parduotuvës veikimà. Atsiþvelgiant á techniniø incidentø ypatybes, pataisymas gali uþtrukti arba bûti ne visiðkai patenkinantis. „BigBuy“ veikia pagal savo pajëgumus ir neatsako uþ þalà ar nuostolius, kurie gali atsirasti dël neiðspræstø incidentø.
3.7. Kai kurios techninës pagalbos paslaugos gali turëti susijusias iðlaidas, pavyzdþiui: pakartotinis diegimas, serverio perkëlimas, ðablonø keitimas arba atsarginë kopija.
3.8. Parduotuvës áteikiamos su tam tikromis riboto naudojimo funkcijomis, kad bûtø uþtikrintas tinkamas parduotuvës veikimas. Parduotuvës savininkas gali papraðyti administratoriaus teisiø nerekomenduotiniems pakeitimams parduotuvëje atlikti. „BigBuy“ pasilieka teisæ nesiûlyti techninës pagalbos tiems klientams, kurie turi administratoriaus teises.
3.9. „BigBuy“ parduotuvėse pinigų negrąžins, nes kiekvienam klientui reikia konkrečios užduoties.

4. jungtys

4.1. BigBuy parduoda prekyvietes ir elektroninės komercijos programinės įrangos jungtis.
Jungties įsigijimas apsiriboja prieiga prie "BigBuy" ir atitinkamos prekyvietės arba elektroninės komercijos programinės įrangos ryšio įrankio.
4.2. Norėdamas pasiekti sinchronizavimo paslaugą per jungtį, platintojas turi turėti aktyvią didmeninę pakuotę, suderinamą su perkama jungtimi.
4.3. Platintojas yra atsakingas už pardavimo paskyros sukūrimą prekyvietėje, taip pat priežiūrą ir pardavimo sąlygų laikymasi.
4.4. Siekiant užtikrinti teisingą sinchronizavimą su el. komercijos programine įranga, labai svarbu, kad serveris būtų suderinamas su elektroninės komercijos programinės įrangos versija.
Minimalius reikalavimus galima rasti mūsų Akademijoje.
4.5. BigBuy gali keisti jungtis, daugiausia siekdama įdiegti patobulinimus ir naujas funkcijas, optimizuoti procesus ir prisitaikyti prie prekyviečių ar elektroninės komercijos programinės įrangos reikalavimų.
4.6. BigBuy neatsako už bet kokius gedimus, kurie gali atsirasti dėl prekybos politikos pokyčių ar techninių atnaujinimų įvairiose prekyvietėse.
Nors per pagrįstą laikotarpį įrankiai bus pritaikyti pagal savo pajėgumą, tai bus padaroma neprisiimant jokios atsakomybės ar galimybės kompensacijoms tokių procesų ar atnaujinimų metu.
4.7. Jungčių įsigijimas leidžia per kelių kanalų integravimo platformą naudoti kelias parametravimo galimybes.
Platintojas privalo patikrinti, ar sinchronizavimo rezultatas atitinka jo lūkesčius ir pardavimo platformos sąlygas.
4.8. BigBuy negrąžins įmokų už jungtis, ypač tas, kurios gali atsirasti dėl nesuderinamumo, pvz., pardavėjo paskyrų reikalavimų ar būsenos pasikeitimų prekyvietėse.

5. UÞSAKYMAI

5.1. Uþbaigæs registracijos procedûrà mûsø sistemoje platintojas gali apdoroti savo uþsakymà ðiais bûdais:
 • 5.1.1. Elektroninë prekyba: per svetainæ  www.bigbuy.eu , laikantis nustatytos pirkimo procedûros.
 • 5.1.2. Naudojantis kai kuriomis siûlomomis priemonëmis, priklausomai nuo ásigyto paketo ar sistemos.
5.2. Pateikdamas uþsakymà Platintojas visiðkai sutinka su kainomis, parduodamø gaminiø apraðymais ir ðiomis Bendrosiomis sàlygomis. Uþsakymas laikomas priimtu gavus specialø „BigBuy“ patvirtinimà. Visi uþsakymai priklauso nuo prekiø prieinamumo.
5.3. Mûsø produktai siûlomi atsiþvelgiant á þiniatinklyje nurodytø atsargø ribas. Produktø prieinamumas matomas tik mûsø didmeniniams klientams po to, kai jie pradeda savo seansà „BigBuy“. Jokios klaidos ar iðskirtiniai pakeitimai nepriklauso nuo mûsø ir „BigBuy“ nëra uþ juos atsakinga. Jei produkto nëra, atlikus uþsakymà informuosime jus el. paðtu apie vëlavimà, daliná pristatymà ar atðaukimà.
5.4. Produktø parengimo terminai pateikiami kartu su jø prieinamumu. Paruoðimo laikas skaièiuojamas tik darbo dienomis. Prie daugumos produktø nurodytas 24 / 48 valandø terminas. „BigBuy“ stengiasi pristatyti uþsakymus per nurodytà laikotarpá, taèiau kartais jie gali vëluoti dël nuo mûsø nepriklausanèiø prieþasèiø. Tokiu atveju neágyjama teisë á kompensacijà. Paruoðimo laikas, kuris virðija 24 / 48 yra apytikslis, todël „BigBuy“ negarantuoja, kad produktai bus pristatyti apytiksliai apskaièiuotu laiku.
5.5. „BigBuy“ pasilieka teisæ nuolat keisti produktø ir (arba) jø pakuotës dizainà, kad juos patobulintø ir pritaikytø rinkos poreikiams, visada uþtikrindama, kad kokybë bus panaði arba geresnë.

6. KAINA

6.1. Á pardavimo kainà neáskaièiuotas PVM ar kokie kiti mokesèiai. Tiek pristatymo mokestis, tiek atitinkamas PVM bus apskaièiuotas ir pridëtas uþsakymo pabaigoje.
6.2. Á prekiø kainà neáskaièiuota konsultacija, ádiegimas, mokymai ar bet kokia kita techninë pagalba, iðskyrus nurodytà garantijø normose, apraðytose ðiose Bendrosiose sàlygose.
6.3. „BigBuy“ elektroninës prekybos kainos gali bûti keièiamos be iðankstinio áspëjimo, áskaitant jos technines instrukcijas.
6.4. Jei Platintojas pateikia uþsakymà produktø, kuriø kainos neteisingos, „BigBuy“ praneða apie teisingà kainà ir, tokiu atveju, patvirtina galimybæ atlikti uþsakymà, su sàlyga, kad Platintojas patvirtina sutinkantis su teisinga kaina.
6.5. „BigBuy“ klientai su aktyviais didmeniniais paketais gali gauti papildomø kintamø nuolaidø priklausomai nuo uþsakytø produktø ir jø kiekio, kaip nurodyta svetainëje.

7. MOKËJIMO BÛDAI

7.1. Platintojas gali atlikti mokėjimus kredito arba debeto kortele, banko pavedimu, PayPal arba BigBuy Wallet.
7.2. Galimybë naudotis ðiais mokëjimo metodais priklauso nuo to, uþ kokio tipo paslaugas ar produktus bus mokama, ir nuo pirkëjo ar gavëjo geografinës vietos.
7.3. Bet kurio ið ðiø mokëjimo bûdø naudojimas reiðkia sutikimà su su juo susijusiomis sàlygomis.
7.4. Siekdama pagerinti naudotojø patirtá „BigBuy“ pasilieka teisæ aktyvuoti susitarimà dël lëðø surinkimo per „PayPal“, kai klientas pasirenka ðá mokëjimo bûdà. Klientas gali papraðyti atðaukti mokëjimo sutartá arba atðaukti jà ið savo „PayPal“ paskyros.

8. SIUNTOS IR TRANSPORTAS

8.1. Medþiagos bus iðsiøstos á Platintojo pirkimo metu nurodytà adresà, leidþiant siuntø pristatymà galutiniams vartotojams (angl. dropshipping).
8.2. Pristatymo laikas sutampa su nurodytu tinklalapyje. Jis gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto mokëjimo bûdo.
8.3. „BigBuy“ siûlo keletà transportavimo bûdø. Galimybë jais naudotis priklauso nuo siuntimo vietos ir gabenamø prekiø.
8.4. Transportavimo laikas priklausys nuo siuntimo vietos ir transportavimo pasirinkimo
8.5. Nurodyti laikotarpiai yra apytikriai ir neprivalomi. Terminø ávykdymo uþdelsimas nesuteikia Platintojui teisës reikalauti tiesioginiø ar netiesioginiø nuostoliø atlyginimo ar bet kokiø kompensacijø, uþsakymo atðaukimo arba bet kokiø ásipareigojimø, ypaè mokëjimo, laikymosi laikino nutraukimo.
8.6. Jei reikia, platintojas susisiekia su savo klientu, kad ðis pateiktø veþëjui, pristatanèiam prekes, visà reikalingà informacijà.
8.7. „BigBuy“ neprisiima atsakomybës uþ visiðkà ar daliná ásipareigojimø Platintojui neávykdymà ar vëlavimà, jei tai atsitiktø dël nenumatyto ávykio arba dël „force majeure“, turinèios átakos tiek „BigBuy“, tiek jos tiekëjams ar veþëjams, áskaitant galimus streikus, kitus darbinius ar su pramone susijusius nenumatytus atvejus, produktø trûkumà ar nesant galimybës jø ásigyti ir t. t. „BigBuy“ galës laikyti atðauktais ir negaliojanèiais vykdomus produktø uþsakymus nesuteikiant Platintojui teisës gauti þalos atlyginimo ar kokios kitos kompensacijos.

9. GAVIMAS

9.1. Gavëjas privalo patikrinti prekiø gavimo metu, kad pristatymas atitinka uþsakymà, kad jis nurodytas sàskaitoje-faktûroje ir jo pateikimas, bûklë, dokumentacija ir pakuotës yra teisingi. Jei pakuotëje yra matomø þenklø, leidþianèiø átarti, kad ji gali bûti paþeista, Gavëjo pareiga yra raðtu uþfiksuoti (skaitmeniniame arba popieriniame) pristatymo dokumente, kad prekës yra paþeistos. Priëmus prekes be ðios iðlygos, Platintojas negalës pateikti jokiø skundø.
9.2. Susiklosèius kurioms nors ið anksèiau apibûdintø aplinkybiø, turëtumëte uþregistruoti incidentà (nuo dabar – „bilietas“) tinklalapyje www.bigbuy.eu, incidentø tvarkymui skirtame skyriuje.
9.3. Platintojas privalo atidaryti bilietà per reikiamà kanalà pagal incidento ar uþklausos tipà. Bet koks bilietas, gautas per neteisingà kanalà arba be reikalingø dokumentø, bus automatiðkai atðauktas.
9.4. Skundai ið Platintojo bus priimami tik 5 kalendorines dienas nuo siuntos gavimo. Pasibaigus minëtam laikotarpiui ir nepateikus pretenzijø, suprantama, kad Gavëjas gavo kokybiðkai ir kiekybiðkai puikios bûklës prekes.
9.5. „BigBuy“ pasilieka teisæ savo nuoþiûra pakartotinai atsisiøsti, susigràþinti arba reikalauti, kad Platintojas saugotø savo „BigBuy Returns“ skyde produktà su trûkumais.

10. GARANTIJOS SÀLYGOS

10.1. Platintojo ið „BigBuy“ ásigytø produktø, kurie vëliau bus platinami naudotojams ir vartotojams, garantijà tiesiogiai tvarkys Platintojas ir minëti naudotojai bei galutiniai vartotojai.
10.2. Platintojas privalo laikytis sàlygø, nustatytø lapkrièio 16 d. Karaliðkuoju ástatyminiu dekretu Nr. 1/2007 (isp. Real Decreto Legislativo 1/2007), kuriame patvirtinamas persvarstytas Bendrasis vartotojø ir naudotojø apsaugos ástatymas bei kiti papildomi teisës aktai.
10.3. Produktams, turintiems ágaliotà techninës pagalbos tinklà, tokiu atveju bus taikomos jø nustatytos garantijos sàlygos ir tvarka.
10.4. Paprastai „BigBuy“ siûlo Platintojui 24 mënesiø produktø garantijà, apimanèià tik gamybinius defektus.
10.5. Atnaujintiems produktams suteikiama 12 mėnesių garantija. Šie produktai yra klasifikuojami pagal jų būklę ir skundai dėl aprašytos būklės nebus priimami.
10.6. „BigBuy“ nepriims jokios siuntos, kuriai prieð tai nebuvo priskirtas mûsø pardaviminës paslaugos RMA („Return Merchandise Authorization“) numeris.
10.7. SAT patvirtinus produkto defektà, jûsø „BigBuy“ piniginëje atsiras balansas Platintojo naudai sekantiems pirkiniams ásigyti.
10.8. Jei pristatytas produktas su defektu ið tiesø defekto neturi, „BigBuy“ informuos platintojà apie pinigø negràþinimà. Toks produktas bus saugomas SAT 7 dienas, kad Platintojas patvirtintø, ar norës atgauti produktà, ið anksto sumokëjæs atitinkamà jo siuntimo mokestá, ar jo atsisakys. Po ðio laikotarpio bus prarandama teisë á bet koká skundà.
10.9. Garantija automatiðkai negalios ðiais atvejais:
 • 10.9.1. Dël bet kurios gamintojo ir (arba) platinimo kanalo ir (arba) „BigBuy“ tarpininkø kontrolinës etiketës praradimo ar pakeitimo.
 • 10.9.2. Jei þalos ar gedimo prieþastis yra netinkamas naudojimas, naudojimo instrukcijos nesilaikymas, taip pat nelaimingi atsitikimai, neteisingas naudojimas, smûgiai, lûþiai, avarijos ar gedimai, kuriuos sukelia prieþastys, nepriskirtinos normalioms darbo sàlygoms.
 • 10.9.3. Kai taisyti reikia dël prieþiûros, reguliavimo, patikros ar valymo trûkumo.
 • 10.9.4. Kai naudojama netinkamoje aplinkoje (dulkëse, veikiant tiesioginiams saulës spinduliams, vibracijose, ekstremaliomis temperatûromis [þemiau 5°C ir aukðèiau 40°C], kai drëgmë neatitinka normø [maþiau nei 10 % ir daugiau nei 95 %] ir elektros tinklai neturi áþeminimo apsaugos bei apsaugos nuo per didelës átampos).
 • 10.9.5. Netinkamai naudojant ádiegtà programinæ árangà ar naudojant neteisëtà programinæ árangà.
 • 10.9.6. Dël þalos, atsiradusios dël virusø ar kompiuteriniø atakø.
 • 10.9.7. Esant trumpesniam gyvavimo ciklui nei numatyta garantijoje.

11. ATSAKOMYBËS APRIBOJIMAS

11.1. „BigBuy“ negarantuoja ir neatsako uþ produktø tinkamumà Platintojo numatytais tikslais.
11.2. „BigBuy“ jokiais atvejais nebus atsakingas uþ iðlaidas, mokesèius ar þalà, atsiradusià dël to, kad Platintojas paþeidë savo ásipareigojimus, kylanèius ið ðiø Bendrøjø sàlygø, arba Platintojui paþeidus bet koká ástatymà ar reglamentà, susijusá su vartotojø apsauga, sveikata ir vieðàja tvarka.
11.3. „BigBuy“ jokiu atveju neatsako uþ Platintojà ar treèiàsias ðalis dël tiesioginiø, netiesioginiø, iðvestiniø ar susijusiø su ðios sutarties tikslu arba netinkamu produkto naudojimu nuostoliø ar þalø, áskaitant asmenø nelaimingus atsitikimus, þalà turtui, kuris nenumatytas sutarties tiksle, ar nuostolius. Visos Platintojo pareigos ir ásipareigojimai, atsirandantys dël galiojanèiø garantijø tarp jo ir jo platintojø, kurie virðija aukðèiau minëtuosius, ir su kuriais „BigBuy“ nesutiko raðytine forma tuo tikslu, bus priskiriamos iðskirtinai Platintojui.

12. PARFUMERIJOS, KOSMETIKOS IR KITØ GARSIØ PREKËS ÞENKLØ PRODUKTØ PARDAVIMO SÀLYGOS.

12.1. „BigBuy“ gavo teisæ naudoti kvepalø, kosmetikos ir kitø garsiø prekës þenklø produktø, kurie yra naudojami jos tinklalapyje, vaizdus, taip pat suteikti ðià teisæ vartotojams, ásigijusiems „BigBuy“ didmeniná paketà „Ecommerce“ arba „Marketplaces“. Ðá turiná saugo intelektinës nuosavybës teisës aktai, kuriuos platintojas visuomet privalo gerbti.
12.2. Ðiø teisiø suteikimas platintojui yra grieþtai apribotas, kaip nustatyta komerciniuose santykiuose taikant „Dropshipping“ metodà, todël mûsø platintojai gali naudoti ðiuos vaizdus tik komerciniais tikslais, be konkreèios geografinës apimties ir tik tol, kol „BigBuy“ ir Platintojà sieja komerciniai santykiai.
12.3. Grieþtai draudþiama atskleisti vaizdus ir perduoti naudojimo teises treèiosiomis ðalimis. Platintojas bus priverstas imtis reikiamø priemoniø, kad bûtø iðvengta nesàþiningo naudojimo.
12.4. Savo paèiø platformose parduodamø garsiø prekës þenklø parfumerijos ir kosmetikos gaminiø tiekëjai „BigBuy“ garantuoja, kad visi produktai yra originalûs, kad jie ásigyti ið jø savininkø ar kitø ágaliotø tiekëjø ir kad, savo ruoþtu, jie patys turi reikalingus leidimus ir ágaliojimus juos platinti.
12.5. „BigBuy“ parduodamø produktø tiekëjai tuo tikslu garantavo, kad produktai nebuvo modifikuoti ar pakeisti ir juos galima laisvai perveþti bei jais prekiauti Europos bendrojoje rinkoje. Ðiems produktams taikomas laisvo prekiø judëjimo Europos Sàjungoje principas ir prekiø þenklo teisës, todël platintojai gali jais teisëtai prekiauti.
12.6. „BigBuy“ platintojai gali prekiauti ðiomis prekëmis Europos bendrojoje rinkoje, taèiau jie turi þinoti ir laikytis Europos prekiø þenklø ástatymø skirtingais kanalais. Jei jø nesilaikoma, platintojas bus vienintelis atsakingas uþ þalà, kurià gali sukelti prekiø þenklø savininkams.
12.7. „BigBuy“ nëra oficialus prekiø þenklø platintojas ir veikia tik kaip perpardavëjas Europos ekonominëje zonoje.
12.8. „BigBuy“ þinomas visø ðiø prekiø þenklø ávaizdis ir ji jokiu bûdu nesistengs pakenkti jø geram vardui, be to, primins, parduodama platintojams produktus ir turiná, jø pareigà laikytis tinkamos prekybos ir primygtinai nekenkti minëtø prekiø þenklø ávaizdþiui ar padëèiai. BigBuy pataria:
 • 12.8.1. Parduodami produktus atsiþvelkite á prekës þenklo ávaizdþio prestiþà.
 • 12.8.2. Parduodami produktus atsiþvelkite á kiekvieno prekës þenklo vietà, kad paskatintumëte ir apsaugotumëte jø padëtá ir diferenciacijà.
 • 12.8.3. Parduokite produktus pagal pasirinktiná iðdëstymà, atitinkantá konkreèias kokybines sàlygas, kurias ði rinkodara turi, panaðiai kaip ir „off-line“ kanalu.
 • 12.8.4. Laikykitës bet kokiø galimø apribojimø, kuriuos prekës þenklas ar konkreèios sàlygos numato produktams parduoti.
 • 12.8.5. Parduokite ðias prekes suteikdami galutiniams klientams paslaugas pagal prekiø þenklø ávaizdá. Tam reikës tinkamø mokymø, leisianèiø optimaliai konsultuoti Klientus.
12.9. „BigBuy“ tiekëjai ir oficialûs bei ágaliotieji prekiø þenklø platintojai „BigBuy“ tuo tikslu garantuoja, kad turi specialø leidimà perparduoti produktus internete per tokias platformas ar tokià rinkà, kokia yra jø svetainë. Bet kokiu atveju, „BigBuy“ Platintojas turi ið anksto uþtikrinti, kad pasirinktas pardavimo kanalas yra tinkamas pasirinktiniam iðdëstymui, kuris reikalingas ásigyjamiems produktams, atleidþiant „BigBuy“ nuo bet kokiø pretenzijø, kurias ji gali uþ já gauti.
12.10. Ðios platformos pasilieka teisæ laikinai arba visam laikui sustabdyti Platintojø sàskaitas dël pardavimo sàlygø nesilaikymo ir platintojas yra atsakingas uþ tokiø sàlygø laikymàsi.
12.11. „BigBuy“ rekomenduoja platintojams pasidomëti apie galimus pasirinkto pardavimo kanalo apribojimus, uþtikrinti, kad jie primintø ir atitiktø pasirinktinio iðdëstymo reikalavimus, taip pat visus apribojimus, kuriuos ðis kanalas vienaðaliðkai nustato savo Platintojams.
12.12. Publikuoti parfumerijos gaminiø vaizdai kartais gali neatitikti gamintojø siunèiamo formato; gamintojai pasilieka teisæ be iðankstinio áspëjimo pakeisti produktø pakuotæ ir formatà.

13. BALDØ IR DEKORATYVINIØ PRODUKTØ PARDAVIMO SÀLYGOS.

13.1. Baldø vaizdai gali ðiek tiek skirtis. Natûralaus medþio baldø spalva ir rieviø linijos gali skirtis priklausomai nuo paties medþio, naudojamo jo gamybai. Be to, priklausomai nuo monitoriaus spalvos konfigûracijos naudotojai gali matyti ðiek tiek kitokius tonus ar spalvas nei originale, ir toks atvejis negalëtø bûti Platintojo skundo prieþastis.

14. PRIVATUMO POLITIKA

14.1. „BigBuy“ pripaþásta Platintojø privatumo ir teisiø apsaugos svarbà bei garantuoja teisingà jø duomenø tvarkymà, maksimaliai laikydamasi galiojanèiø teisës aktø.
14.2. Platintojas, uþsiregistruodamas „BigBuy“ svetainëje, aiðkiai sutinka su jo asmens duomenø tvarkymu.

15. NUOSAVYBË

15.1.. Ðis tinklalapis yra „BigBuy“ nuosavybë kaip ir visos jo turinio, vaizdø, tekstø, dizaino ir programinës árangos teisës. Visi ðio puslapio elementai, áskaitant, be apribojimø, jo dizainà ir turiná, yra saugomi intelektinës nuosavybës ástatymø, pramoninës nuosavybës ástatymø ir tarptautiniø sutarèiø, susijusiø su Autoriø teisëmis.
15.2. Jei „BigBuy“ tiesiogiai nesuteikë jums leidimo, negalite jokiu bûdu atkurti, perduoti ar naudoti ðios svetainës turinio.

16. DALIJAMUMAS

16.1. Jeigu bet kuri ðiø sàlygø nuostata yra netinkama arba tampa negaliojanèia ar netaikoma pagal galiojanèius ástatymus, tokia sàlyga neturëtø galios, bet tik susijusios su tokio konkretaus galiojimo nebuvimu, ir neturëtø átakos jokioms kitoms èia iðdëstytoms sàlygoms.

17. TAIKOMA TEISË IR JURISDIKCIJA

17.1. Ðios Bendrosios pardavimo sàlygos bus reglamentuojamos ir aiðkinamos pagal galiojanèius Ispanijos teritorijos teisës aktus.
17.2. Bylø nagrinëjimo atveju pasiraðanèios ðalys kreipiasi á Valensijos (Ispanija) teismus ir tribunolus, aiðkiai atsisakydamos bet kokios kitos jurisdikcijos, kuri jiems galëtø bûti taikoma.
17.3. Taèiau ðis punktas netrukdo „BigBuy“ pasinaudoti teise spræsti bet kokià bylà kitoje kompetentingoje jurisdikcijoje.