Ogólne warunki

1. CEL I ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1. Niniejsza strona zawiera informacje dotyczące warunków korzystania z naszej strony internetowej www.bigbuy.eu oraz warunków dotyczących usług i transakcji sprzedaży produktów pomiędzy BigBuy i dystrybutorami. Określa również naszą Politykę prywatności i zawiera link do naszej Polityki dotyczącej plików cookie.
1.2. Korzystając ze strony internetowej oraz rejestrując się jako użytkownik, akceptujesz niniejsze ogólne warunki.
1.3. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie w odniesieniu do usług oraz transakcji sprzedaży produktów pomiędzy BigBuy i Dystrybutorami. (zwanymi dalej “Dystrybutor”).
1.4. Składając zamówienie w BigBuy, Dystrybutor akceptuje niniejsze warunki ogólne.
1.5. Niniejsze warunki ogólne wykluczają zastosowanie ogólnych warunków sprzedaży Dystrybutora lub osób trzecich.
1.6. Transakcje sprzedaży pomiędzy BigBuy i Dystrybutorem będą uzupełniane, w razie potrzeby, za pomocą warunków szczególnych ustanowionych wyraźnie przez strony. Wszelkie warunki niezaakceptowane pisemnie przez strony będą nieważne.

2. PAKIETY HURTOWE

2.1. BigBuy oferuje warunki szczególne klientom, którzy aktywowali Pakiety Hurtowe dostępne na naszej stronie internetowej.
2.2. Aktywowanie Pakietu Hurtowego oznacza zaakceptowanie warunków dotyczących sprzedaży i posprzedaży pomiędzy firmami, które różnią się od warunków, które mają zastosowanie w przypadku klientów końcowych. W szczególności wyłączone jest prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do wszystkich nabytych od BigBuy produktów i usług
2.3. Aktywowanie Pakietu Hurtowego Ecommerce lub Marketplaces oznacza zaakceptowanie płatności okresowych zgodnie z okresowością ustaloną w trakcie aktywowania pakietu. Odnowienie dokonywane jest automatycznie bez uprzedniego powiadomienia.
2.4. Data wygaśnięcia / odnowienia Pakietu Hurtowego jest dostępna w panelu kontrolnym.
2.5. Dystrybutor może anulować pakiet w dowolnym momencie za pomocą panelu kontrolnego. Pakiet pozostanie aktywny, aż do daty wygaśnięcia, jendak nie zostanie odnowiony po upływie danej daty.
2.6. BigBuy nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane okresy subskrypcji.
2.7. BigBuy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i cen pakietów hurtowych w dowolnym momencie.
2.8. BigBuy posiada pozwolenie na przeniesienie na dystrybutora praw dotyczących zdjęć i wideo. Dystrybutor może korzystać z danych zdjęć i wideo wyłącznie w celu ułatwienia sprzedaży produktów nabytych w BigBuy.
2.9. Zabrania się rozpowszechniania wśród osób trzecich zdjęć i wideo. Dystrybutor zobowiązuje się do podjęcia środków niezbędnych, aby zapobiec nieuczciwemu korzystaniu z danych obrazów i wideo. Zabrania się również korzystania z nich bez posiadania aktywnego Pakietu Hurtowego.
2.10. Zabrania się korzystania z materiałów graficznych oraz treści udostępnianych przez BigBuy bez posiadania aktywnego Pakietu Hurtowego lub po wygaśnięciu jego ważności. W przypadku wygaśnięcia ważności Pakietu, Dystrybutor zobowiązuje się do zaprzestania korzystania z danych materiałów oraz zniszczenia wszelkich kopii materiałów znajdujących się w jego posiadaniu.
2.11. BigBuy nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub różnice w opisach, specyfikacjach technicznych lub wykończeń przedstawionych na zdjęciach wynikających ze zmian wprowadzonych przez producentów lub z aktualizacji produktów. W tym przypadku, nie uznaje się prawa dystrybutora do reklamacji jeśli dostarczony produkt różni się od produktu przedstawionego w BigBuy.

3. SKLEPY DROPSHIPPING

3.1. Zakupione sklepy dropshipping 360º przechodząc na własność Dystrybutora, dostarczane są w formie identycznej, jak w momencie dokonania zakupu. W celu uzyskania realnego podglądu produktu możesz sprawdzić wersje demonstracyjne sklepu i dokonać odpowiedniego wyboru w momencie składania zamówienia.
3.2. Sklepy muszą zostać skonfigurowane przez Dystrybutora. BigBuy udostępnia swoim klientom przewodnik online dotyczący konfiguracji i korzystania ze sklepów: Academy
3.3. W celu instalacji sklepów dropshipping 360º opartych na Prestashop, konieczne jest nabycie przez klienta usługi hostingowej swojego sklepu, wybierając jedną z rekomendowanych opcji hostingu.
3.4. Możliwe jest, iż wprowadzenie nowych opcji lub katalogów w sklepach lub usługach hostingowych, wymagać będzie od Dystrybutora dokonania zmiany serwera, w celu zagwarantowania prawidłowego działania sklepu.
3.5. BigBuy oferuje usługę synchronizacji klientom, którzy posiadają aktywny pakiet hurtowy, który pozwala na synchronizację.
3.6. BigBuy oferuje usługę pomocy technicznej dotyczącej synchronizacji i podstawowego działania sklepu. Ze względu na charakter problemów technicznych, możliwe jest, iż rozwiązanie problemu zostanie opóźnione lub nie zostanie przeprowadzone w sposób w pełni satysfakcjonujący. BigBuy działa w ramach swoich możliwości i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z nierozwiązanych problemów technicznych.
3.7. Wybrane usługi pomocy technicznej mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak: Ponowna Instalacja, Przeniesienie serwera, Zmiana szablonu lub Stworzenie kopii zapasowej.
3.8. Sklepy przekazywane są wraz z ograniczonymi funkcjonalnościami, aby zagwarantować prawidłowe działanie sklepu. Właściciel sklepu może zwrócić się o uprawnienia administratora, aby dokonać niezalecanych zmian w sklepie. BigBuy zastrzega sobie prawo do nieoferowania pomocy technicznej klientom, którzy zwrócili się o przyznanie im uprawnień administratora.
3.9. BigBuy nie dokonuje zwrotów kosztów związanych z zakupem sklepu, ponieważ zakup ten wymaga wykonania pracy dostosowanej do każdego klienta.

4. Łączniki

4.1. BigBuy oferuje łączniki do Marketplaces oraz software eCommerce.
Nabycie łącznika ogranicza się do posiadania dostępu do narzędzia połączenia między BigBuy a odpowiednio Marketplace czy software eCommerce.
4.2. Aby uzyskać dostęp do usługi synchronizacji za pośrednictwem łącznika dystrybutor musi mieć aktywny pakiet hurtownika zgodny z nabytym łącznikiem.
4.3. Dystrybutor ma obowiązek utworzenia konta sprzedawcy w Marketplace, a także znajomości i przestrzegania obowiązujących w nim warunków sprzedaży.
4.4. W celu uzyskania prawidłowej synchronizacji z software eCommerce zarówno serwer jak i wersja software muszą być ze sobą kompatybilne.
W naszej Academy dostępna jest informacja na temat koniecznych do spełnienia minimalnych wymogów.
4.5. BigBuy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w łącznikach, a w szczególności do wprowadzania ulepszeń i nowych funkcjonalności, optymalizacji procesów i dostosowania się do wymogów obowiązujących w Marketplace lub dotyczących software eCommerce.
4.6. BigBuy nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu, powstałą na skutek zmian polityki handlowej czy aktualizacji technicznych, które mają miejsce w poszczególnych rynkach marketplace.
Pomimo tego, że dostosuje swoje narzędzia w granicach własnych możliwości i w rozsądnym terminie, nie poniesie odpowiedzialności odszkodowawczej podczas tego procesu czy aktualizacji
4.7. Nabycie łączników umożliwia oznaczanie najróżniejszych parametrów poprzez Multi-Channel Integration Platform.
To dystrybutor ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy rezultat synchronizacji jest zgodny z jego oczekiwaniami oraz z warunkami obowiązującymi na platformie sprzedaży.
4.8. BigBuy nie zwraca kosztów nabycia łączników, w szczególności z powodu powstałych niezgodności, takich jak zmiany w wymogach bądź w sytuacji kont sprzedawcy w rynkach Marketplace.

5. ZAMÓWIENIA

5.1. Po zakończeniu procesu rejestracji w naszym systemie, Dystrybutor może złożyć zamówienie za pomocą następujących środków:
 • 5.1.1. Handel elektroniczny: Za pośrednictwem strony  www.bigbuy.eu , zgodnie z ustaloną procedurą zakupu.
 • 5.1.2. Za pomocą narzędzi oferowanych w ramach zamówionego pakietu lub systemu.
5.2. Dokonanie zamówienia przez Dystrybutora oznacza, iż w pełni akceptuje on ceny, opis sprzedawanych produktów oraz niniejsze warunki ogólne. Aby zamówienie zostało uznane za dokonane, Dystrybutor musi otrzymać wyraźne potwierdzenie od BigBuy. Wykonanie zamówień zależeć będzie od dostępności produktów.
5.3. Nasze produkty oferowane są zgodnie z ograniczeniami zasobów wskazywanymi na stronie internetowej. Informacje dotyczące dostępności produktów oferowane są wyłącznie naszym zarejestrowanym klientom hurtowym po rozpoczęciu przez nich sesji w BigBuy. Wszelkie błędy lub zmiany są niezależne od nas i nie oznaczają, iż BigBuy ponosi za nie odpowiedzialność. W przypadku braku dostępności wybranego produktu, poinformujemy drogą elektroniczną o opóźnieniu w dostawie, częściowej wysyłce lub anulowaniu zamówienia.
5.4. Informacja dotycząca terminu przygotowania produktów wyświetlana jest wraz z informacją o ich dostępności. Czas przygotowania odnosi się do dni roboczych. Czas przygotowania większości produktów wynosi 24/48 godzin. BigBuy postara się wysłać produkty w tym terminie, jednak zdarzać się mogą niezależne od nas opóźnienia, które nie uprawniają do żadnych roszczeń. Terminy przygotowania wynoszące więcej niż 24/48 godzin są przybliżone, w związku z czym BigBuy nie gwarantuje wysyłki zamówienia w określonych przybliżonych terminach.
5.5. BigBuy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projekcie lub opakowaniu produktów wynikających ze stałęgo poszukiwania przez BigBuy rozwiązań umożliwiających ulepszenie oferowanych produktów i dostosowanie ich do potrzeb rynkowych, jednocześnie gwarantujących taką samą lub podobną jakość.

6. CENA

6.1. Ceny kupna nie zawierają podatku VAT oraz wszelkich innych podatków. Opłata za wysyłkę oraz podatek VAT zostaną obliczone i dodane na ostatnim etapie dokonywania zamówienia.
6.2. Cena produktów nie obejmuje doradztwa, instalacji, szkolenia lub innego rodzaju pomocy technicznej wykraczającej poza tą określoną w ustaleniach dotyczących gwarancji zawartych w niniejszych warunkach ogólnych.
6.3. Ceny zawarte w handlu elektronicznym BigBuy oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
6.4. W przypadku dokonania przez Dystrybutora zamówienia produktów o nieprawidłowej cenie. BigBuy poinformuje go o prawidłowej cenie i o ewentualnym potwierdzeniu zamówienia, jeśli Dystrybutor potwierdzi wyraźnie zamówienie z prawidłową ceną.
6.5. Klienci posiadający aktywny pakiet hurtowy w BigBuy mogą korzystać z dodatkowych zniżek, których kwota zależeć będzie od zamówionych produktów oraz ich ilości, zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej.

7. FORMA PŁATNOŚCI

7.1. Dystrybutor może dokonywać płatności za pomocą karty kredytowej lub debetowej, przelewu bankowego, PayPal oraz Portfela BigBuy
7.2. Dostępność danych form płatności zależy od rodzaju zamówionej usługi lub produktu oraz od położenia geograficznego kupującego lub odbiorcy.
7.3. Korzystanie z wyżej wymienionych form płatności oznacza zaakceptowanie wynikających z niej warunków użytkowania.
7.4. W celu poprawy doświadczenia użytkownika, BigBuy zastrzega sobie prawo do aktywowania umowy dotyczącej płatności za pomocą serwisu PayPal z użytkownikiem, który wybrał tę formę płatności. Klient może zwrócić się o anulowanie umowy płatności lub anulować ją za pomocą swojego konta w serwisie PayPal.

8. WYSYŁKA I TRANSPORT

8.1. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany przez Dystrybutora w chwili dokonania zakupu z możliwością wysyłki do klientów końcowych (“Dropshipping”).
8.2. Termin wysyłki wskazywany jest na stronie internetowej. Może on ulec zmianom w zależności od wybranej formy płatności.
8.3. BigBuy oferuje różne opcje transportu, których dostępność zależy od miejsca docelowego oraz od transportowanych produktów.
8.4. Czas dostarczenia przesyłki zależy od miejsca docelowego oraz wybranej opcji transportu
8.5. Wskazane terminy są przybliżone i niewiążące. Opóźnienia w przestrzeganiu terminów nie upoważniają Dystrybutora do roszczeń dotyczących pośrednich lub bezpośrednich szkód, domagania się odszkodowania, odrzucenia zamówienia lub zawieszenia wykonania innego zobowiązania, a w szczególności zobowiązań dotyczących płatności.
8.6. Dystrybutor jest odpowiedzialny za skontaktowanie się, w razie potrzeby, ze swoim klientem, w celu przekazania przez niego informacji niezbędnych do dostarczenia przesyłki.
8.7. BigBuy nie ponosi odpowiedzialności za całkowity lub częściowy brak wywiązania się ze swoich zobowiązań względem Dystrybutora, wynikający z nieprzewidzianych okoliczności lub siły wyższej dotyczącej BigBuy oraz jego dostawców i przewoźników, w tym wywołany strajkami lub innymi problemami dotyczącymi pracowników lub natury przemysłowej; brakiem dostępności produktów lub możliwości ich pozyskania, itp. BigBuy może uznać za anulowane i bez skutków dokonane zamówienia, co w żadnym wypadku nie uprawnia Dystrybutora do domagania się odszkodowania lub rekompensaty.

9. ODBIÓR

9.1. W momencie odbioru towaru, Odbiorca musi upewnić się, że otrzymany towar odpowiada złożonemu zamówieniu, że wydana została odpowiednia faktura oraz że otrzymane produkty znajdują się w prawidłowym stanie, posiadają odpowiednią dokumentację oraz zostały prawidłowo zapakowane. W przypadku, gdy widnieją widoczne oznaki, iż przesyłka została uszkodzona, Odbiorca zobowiązany jest do udokumentowania tego faktu pisemnie w pokwitowaniu doręczenia przesyłki (papierowym lub cyfrowym). Brak pisemnego udokumentowania tego faktu unieważnia ewentualne późniejsze roszczenia Dystrybutora.
9.2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w powyższym ustępie, należy zgłosić ją za pomocą strony www.bigbuy.eu poprzez utworzenie ticketu w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów.
9.3. Dystrybutor jest odpowiedzialny za stworzenie ticketu za pomocą odpowiedniego kanału w zależności od rodzaju problemu lub zapytania. Tickety otrzymane poprzez nieprawidłowe kanały lub bez niezbędnej dokumentacji zostaną automatycznie anulowane.
9.4. Przyjmowane będą wyłącznie reklamacje zgłoszone przez Dystrybutora w ciągu 5 dni kalendarzowych od odbioru towaru. Jeśli po upływie danego terminu nie zgłoszono reklamacji, uznaje się, iż towar został odebrany przez Odbiorcę w doskonałym stanie jakości i ilości.
9.5. BigBuy zastrzega sobie prawo do ponownej wysyłki, zwrotu kosztów lub zwrócenia się do Dystrybutora o zachowanie wadliwego produktu za pomocą panelu Zwrotów, zgodnie z kryterium BigBuy.

10. WARUNKI DOTYCZĄCE GWARANCJI

10.1. Gwarancja dotycząca produktów zakupionych przez Dystrybutora w BigBuy i następnie rozprowadzonych wśród konsumentów i użytkowników będzie bezpośrednio zarządzana pomiędzy Dystrybutorem i danymi konsumentami i użytkownikami końcowymi.
10.2. Dystrybutor zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w hiszpańskim Królewskim Dekrecie Ustawodawczym 1/2007, z dnia 16 listopada, zatwierdzającym ujednolicony tekst Ustawy generalnej o ochronie konsumentów i użytkowników i pozostałych przepisach dodatkowych.
10.3. Produkty należące do własnej sieci autoryzowanej Pomocy Technicznej podlegają warunkom i procedurom gwarancyjnym w niej określonych.
10.4. BigBuy oferuje Dystrybutorowi, jako ogólna zasada, 24-miesięczną gwarancję na swoje produkty, która obejmuje wyłącznie wady fabryczne produktów.
10.5. Produkty odnowione objęte są 12-miesięczną gwarancją. Produkty te zostały sklasyfikowane według stanu, w którym się znajdują, dlatego też reklamacje odnośnie opisanego stanu nie będą akceptowane.
10.6. BigBuy nie akceptuje zwrotów wysyłek, które nie zostały uprzednio oznaczone numerem RMA (“Return Merchandise Authorization”) poprzez nasz serwis posprzedażowy.
10.7. Po potwierdzeniu występowania wady produktu przez serwis techniczny, do Portfela BigBuy Dystrybutora zostanie dodana kwota, którą będzie mógł wykorzystać podczas przyszłych zakupów.
10.8. W przypadku, gdy nie zostanie wykryta żadna wada w produkcie zgłoszonym jako wadliwy, BigbUy powiadomi Dystrybutora o tym, iż nie zostanie mu zwrócona cena danego produktu. Produkt przechowany zostanie przez 7 dni przez serwis techniczny, w oczekiwaniu na potwierdzenie od Dystrybutora czy pragnie odzyskać go po uprzednim uiszczeniu odpowiednich opłat. Po upływie danego terminu, Dystrybutor straci wszelkie prawa do roszczeń.
10.9. Gwarancja zostanie automatycznie unieważniona w następujących przypadkach:
 • 10.9.1. W przypadku utraty lub manipulacji etykietami kontrolnymi producenta, pośredników kanału dystrybucyjnego lub BigBuy.
 • 10.9.2. W przypadku gdy szkody lub nieprawidłowe działanie produktu spowodowane zostało przez nieprawidłowe użytkowanie, niedostosowanie się do dołączonych do niego instrukcji obsługi, wypadek, uderzenie, złamanie, wady lub nieprawidłowe działanie wywołane przez przyczyny niezgodne z normalnymi warunkami działania.
 • 10.9.3. W przypadku napraw wynikających z braku konserwacji, regulacji, przeglądu lub czyszczenia produktu.
 • 10.9.4. W przypadku użytkowania produktu w nieodpowiednich warunkach (z narażeniem na działanie pyłu, bezpośrednie światło słonecznego, wibracje, ekstremalne temperatury [niższe niż 5ºC lub wyższe niż 40ºC], wilgoci wykraczającej poza ustalone ograniczenia [niższej niż 10% i wyższej niż 95%], gniazda wtykowe bez zabezpieczenia przyziemnego oraz zabezpieczenia przed przepięciami).
 • 10.9.5. W przypadku nieprawidłowego korzystania z zainstalowanego oprogramowania lub korzystania z nielegalnego oprogramowania.
 • 10.9.6. W przypadku szkód wywołanych przez wirusy lub ataki informatycznych.
 • 10.9.7. W przypadku, gdy cykl życia produktu jest krótszy od ustalonego okresu gwarancji.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1. BigBuy nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak przydatności produktów do celów, na które pragnie przeznaczyć je Dystrybutor.
11.2. BigBuy nie ponosi odpowiedzialności za koszty, opłaty lub szkody wynikające z niewywiązania się przez Dystrybutora z jego zobowiązań wynikających z niniejszych warunków ogólnych oraz z naruszenia przez Dystrybutora przepisów prawnych i regulacji w zakresie ochrony praw konsumenta, zdrowia publicznego lub porządku publicznego.
11.3. BigBuy nie ponosi odpowiedzialności względem Dystrybutora lub osób trzecich za straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, pochodne lub powiązane z przedmiotem niniejszej umowy lub z nieprawidłowym działaniem produktu, w tym za wypadki z udziałem osób, szkody spowodowane przedmiotom innym niż przedmiot niniejszej umowy lub utraty zysków. Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikające z gwarancji istniejących pomiędzy Dystrybutorem oraz jego Dystrybutorami, przekraczające te tutaj określone i niezaakceptowane pisemnie oraz wyraźnie przez BigBuy.

12. WARUNKI SPRZEDAŻY PERFUM, KOSMETYKÓW ORAZ PRODUKTÓW EKSKLUZYWNYCH MAREK

12.1. BigBuy został upoważniony do wykorzystania i eksploatacji praw dotyczących zdjęć perfum, kosmetyków oraz pozostałych produktów ekskluzywnych marek wykorzystywanych na naszej stronie internetowej oraz do przekazania tych praw użytkownikom posiadającym Pakiet Hurtowy lub Marketplaces zamówiony w BigBuy. Treści te chronione są przez przepisy prawa dotyczące własności intelektualnej, do których przestrzegania zobowiązany jest Dystrybutor.
12.2. Przekazanie tych praw Dystrybutorowi ściśle ogranicza się do warunków określonych w trybie Dropshipping, w związku z czym Dystrybutorzy mogą korzystać z danych zdjęć wyłącznie w celach handlowych, bez ograniczeń geograficznych i wyłącznie na czas trwania relacji handlowej pomiędzy BigBuy i Dystrybutorem.
12.3. Zabrania się rozpowszechniania zdjęć oraz przekazywania praw użytkowania z nich osobom trzecim. Dystrybutor zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków, aby zapobiec bezprawnemu korzystaniu ze zdjęć.
12.4. Dostawcy perfum i kosmetyków ekskluzywnych marek, którzy prowadzą sprzedaż swoich produktów za pomocą platformy zagwarantowali BigBuy, iż wszystkie produkty są oryginalne, iż zostały nabyte od ich właścicieli lub innych autoryzowanych dostawców oraz iż posiadają wszelkie pozwolenia i zezwolenia niezbędne do ich dystrybucji.
12.5. Dostawcy produktów, których sprzedaż prowadzi BigBuy zagwarantowali, iż produkty nie zostały poddane zmianom oraz iż mogą być poddawane swobodnemu przepływowi i sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim. Produkty te podlegają zasadzie wolnego przepływu towarów w Unii Europejskiej i wyczerpaniu praw do znaku towarowego, w związku z czym mogą być dowolnie wprowadzane do obrotu przez dystrybutorów.
12.6. Dystrybutorzy BigBuy mogą wprowadzać te produkty do obrotu na terenie Jednolitego Rynku Europejskiego, zobowiązani są jednak do zapoznania się i przestrzegania prawodawstwa europejskiego dotyczącego znaków towarowych w różnych kanałach. W razie nieprzestrzegania danego prawodawstwa, dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane właścicielom znaków towarowych.
12.7. BigBuy nie jest oficjalnym dystrybutorem marek i działa wyłącznie jako sprzedawca w europejskim obszarze gospodarczym.
12.8. BigBuy zdaje sobie sprawę z wizerunku danych marek i, w żadnym wypadku, nie wywoła uszczerbku w ich reputacji. Przeciwnie, przekazując produkty i materiały dystrybutorom, informuje ich o obowiązku przestrzegania prawidłowej sprzedaży danych produktów, zachęcając ich do szanowania wizerunku oraz reputacji danych znaków towarowych. BigBuy zaleca stosowanie się do poniższego:
 • 12.8.1. Sprzedaży produktów zgodnie z wizerunkiem oraz prestiżem marki.
 • 12.8.2. Sprzedaży produktów, zachowując odpowiedni obszar dla marki, aby chronić i promować jej pozycję i cechy wyróżniające.
 • 12.8.3. Sprzedaży produktów zgodnie z systemem dystrybucji selektywnej, przestrzegając specyficznych warunków jakości sprzedaży danych produktów w sposób podobny do sprzedaży off-line.
 • 12.8.4. Przestrzegania wszelkich ograniczeń ustanowionych i zgłoszonych przez markę lub specjalnych klauzul dotyczących sprzedaży produktów.
 • 12.8.5. Sprzedaży produktów, zapewniając Klientom końcowym serwis zgodny z wizerunkiem marki. W tym celu wymaga się odpowiedniego wyszkolenia w celu zagwarantowania optymalnego doradztwa Klientom.
12.9. BigBuy otrzymało wyraźną gwarancję od dostawców oraz oficjalnych i autoryzowanych dystrybutorów marek, iż posiadają specyficzne pozwolenia na sprzedaż internetową produktów za pośrednictwem platform marketplace. W każdym wypadku, Dystrybutor BigBuy ponosi odpowiedzialność za uprzednie upewnienie się, iż wybrany przez niego kanał sprzedaży jest zgodny z systemem dystrybucji selektywnej wymaganym przez nabyte produkty, zwalniając BigBuy z odpowiedzialności za wszelkie otrzymane w związku z tym reklamacje.
12.10. Platformy te zastrzegają sobie prawo do tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia kont Dystrybutorów, w przypadku nieprzestrzegania warunków sprzedaży. Dystrybutor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie danych warunków.
12.11. BigBuy zaleca dystrybutorom pozyskanie informacji o ewentualnych ograniczeniach dotyczących kanałów sprzedaży, upewnienie się, iż wybrany kanał sprzedaży jest zgodny z wymogami systemu dystrybucji selektywnej oraz pozyskanie informacji o ograniczeniach, które dany kanał nakłada jednostronnie swoim dystrybutorom.
12.12. Czasem, opublikowane zdjęcia perfum mogą nie odpowiadać formatowi wysłanemu przez producenta. Producenci zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w opakowaniu lub formacie produktów bez uprzedniego powiadomienia.

13. WARUNKI SPRZEDAŻY MEBLI I ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH

13.1. Zdjęcia mebli mogą ulec drobnym zmianom w zakresie odcieni kolorów. W przypadku mebli z naturalnego drewna, kolory i odcienie mogą ulec zmianom, ze względu na cechy rodzaju drewna wykorzystanego do produkcji. Ponadto, ustawienia kolorów obrazu na monitorze użytkownika mogą spowodować wyświetlenie odcieni lub kolorów różniących się nieznacznie od oryginału, co nie stanowi przyczyny do powstania prawa do roszczeń ze strony Dystrybutora.

14. POLITYKA PRYWATNOŚCI

14.1. BigBuy uznaje znaczenie ochrony prywatności i praw Dystrybutorów i gwarantuje prawidłowe przetwarzanie ich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
14.2. Rejestrując się na stronie internetowej BigBuy, Dystrybutor wyraźnie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych.

15. WŁASNOŚĆ

15.1.. Niniejsza strona internetowa jest własnością BigBuy, wraz ze wszystkimi prawami dotyczącymi zawartymi na niej treściami, zdjęciami, tekstami, projektem oraz oprogramowaniem. Wszelkie elementy niniejszej strony, w tym, bez ograniczeń, jej projekt oraz zawarte w niej treści chronione są przez przepisy prawa dotyczące własności intelektualnej i własności przemysłowej oraz przez traktaty międzynarodowe dotyczące praw autorskich.
15.2. Za wyjątkiem wyraźnego upoważnienia ze strony BigBuy, zabrania się powielania, przekazywania lub eksploatacji w jakikolwiek sposób treści niniejszej strony internetowej.

16. PODZIELNOŚĆ

16.1. W przypadku, gdy dowolne postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dane postanowienie nie wywoła żadnych skutków wyłącznie w zakresie danego braku ważności i nie wywoła żadnego wpływu na pozostałe ustalenia niniejszych warunków.

17. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

17.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają i są interpretowane w świetle przepisów prawnych obowiązujących na terenie Hiszpanii.
17.2. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozwiązywane będą przez Sądy Walencji (Hiszpania). Strony zrzekają się innych jurysdykcji, które mogłyby im przysługiwać.
17.3. Niezależnie od powyższego, BigBuy upoważniony będzie do zwrócenia się o rozwiązanie sporu pomiędzy stronami do dowolnej właściwej jurysdykcji.