Všeobecné podmínky

1. PŘEDMĚT A ROZSAH POUŽITÍ

1.1. Tato část informuje o podmínkách použití našich webových stránek www.bigbuy.eu a smluvních podmínkách, které budou upravovat služby a operace prodeje produktů mezi společností BigBuy a jejími Distributory. Rovněž stanoví naše zásady ochrany osobních údajů a v tomto odkazu si můžete přečíst naše Zásady použití souborů Cookies.
1.2. Užitím tohoto webu či registrací jako uživatele se předpokládá přijetí těchto Všeobecných podmínek.
1.3. Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na služby a prodejní transakce produktů mezi BigBuy a Distributory (dále jen „Distributor“).
1.4. Tímto je chápáno přijetí jakéhokoli pokynu vydaného společností BigBuy Distributorem, za jakýmkoli účelem.
1.5. Tyto Podmínky vylučují použití jakýchkoli jiných vlastních obecných podmínek obchodníka nebo třetích stran.
1.6. Prodejní transakce mezi BigBuy a Distributorem mohou být doplněny, a, v jistých případech, dle Specifických podmínek výslovně dohodnuté mezi stranami, avšak nemají hodnotu ani účel, mimo podmínky, které budou výslovně písemně přijaty.

2. VELKOOBCHODNÍ BALÍČEK

2.1. BigBuy nabízí speciální podmínky zákazníkům, kteří aktivují Velkoobchodní balíček, který je uveden na našich webových stránkách.
2.2. Aktivace Velkoobchodního balíčku znamená souhlas s podmínkami prodeje a prodeje mezi společnostmi, které se liší od podmínek vztahujících se ke koncovému zákazníkovi. Zejména právo na odstoupení je vyloučeno u všech produktů a služeb zakoupených od společnosti BigBuy
2.3. S aktivací Velkoobchodního balíčku Ecommerce nebo Marketplaces je projeven souhlas s opakujícími se platbami vybranými v okamžiku aktivace vybraného balíčku. Obnova je automatická bez předchozího upozornění.
2.4. Datum vypršení / obnovení Velkoobchodního balíčku je k dispozici k nahlédnutí v ovládacím panelu.
2.5. Distributor může kdykoli z ovládacího panelu balíček odstranit. Balíček zůstane aktivní až do data expirace, ale již nebude více obnoven.
2.6. Společnost BigBuy neposkytuje náhrady za nedokončené období předplatného.
2.7. BigBuy si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky a ceny Velkoobchodního balíčku.
2.8. BigBuy má oprávnění přiřadit práva obrazového materiálu a videa Distributorům, kterýžto má povinnost používat tento materiál pouze s cílem usnadnění propagace výrobků zakoupených na BigBuy.
2.9. Šíření obrazového materiálu a videa třetím stranám je zakázáno a prodejce bude nucen přijmout opatření tak, aby zabránil jejich podvodnému používání. Jeho použití bez aktivní služby Velkoobchodního balíčku není možné.
2.10. Použití grafických materiálů a obsahu poskytovaného BigBuy bez toho, aniž by byl Velkoobchodní balíček aktivován nebo obnoven, je nutné, aby Distributora od této chvíle přestal balíček používat a zničil ihned jakékoli kopie dle svých nejlepšíc možností.
2.11. BigBuy nenese odpovědnost za případné chyby nebo rozdíly v popisech, specifikacích nebo hotového obrazového materiálu znázorňující změny provedené výrobcem a / nebo vylepšení produktu. V žádném případě nesmí být uplatněno právo reklamace Distributorovi, pokud se dodávaný produkt liší od těch, které byly zveřejněny na BigBuy.

3. OBCHODY DROPSHIPPING

3.1.360º dropshipping obchody jsou dodány právě tak, jak jsou v okamžiku zakoupení a stávají se majetkem distributora. Můžete se podívat na obchodní demo, abyste získali skutečnou představu o produktu v okamžiku zakoupení.
3.2. Obchody vyžadují počáteční konfiguraci Distributorem. BigBuy nabízí klientovi online manuál pro konfiguraci a použití obchodů: Academy
3.3. K instalaci 360º dropshipping obchodů založených na Prestashopu klient musí uzavřít smlouvu s hostingovou službou pro svůj obchod zvolením jedné z doporučených hostingových možností.
3.4. Je možné, že díky zavedení nových funkcí a / nebo katalogů v obchodech nebo samotných hostingových službách bude Distributor povinen provést změnu serveru, aby se zajistilo řádné fungování obchodu.
3.5. BigBuy nabízí synchronizační službu vždy, když klient udržuje aktivní Velkoobchodní balíček, který umožňuje tuto synchronizaci.
3.6. BigBuy nabízí službu technické podpory omezené na synchronizaci a základní provoz obchodu. Vzhledem k charakteristikám technických incidentů je možné, že rozlišení je zpožděno nebo nedochází zcela v pořádku. BigBuy jedná v mezích své kapacity a nenese odpovědnost za škody nebo ztráty, které mohou vzniknout z nevyřešených událostí.
3.7. Některé služby technické podpory mohou mít související náklady, jako například: Reinstalace, Přenos serveru, Změna šablony nebo Zálohování.
3.8. Obchody jsou dodávány s určitými omezenými funkcemi, které zajišťují řádné fungování obchodu. Vlastník obchodu může požádat o administrátorská práva, aby mohl provést změny, které nejsou doporučené. Společnost BigBuy si vyhrazuje právo neposkytovat technickou podporu zákazníkům, kteří požádali o administrátorská práva.
3.9. BigBuy nebude vracet peníze v obchodech, protože vyžadují specifickou úlohu pro každého zákazníka.

4. Konektory

4.1. BigBuy prodává konektory softwaru Marketplace a eCommerce.
Získání konektoru je omezeno na přístup k nástroji pro připojení mezi BigBuy a odpovídajícím softwarem Marketplace nebo eCommerce.
4.2. Pro přístup ke synchronizační službě prostřednictvím konektoru musí mít distributor aktivní velkoobchodní balíček kompatibilní s kupovaným konektorem.
4.3. Distributor je zodpovědný za vytvoření účtu prodejce na Marketplace a za znalost a dodržování jeho podmínky prodeje.
4.4. Aby byla zajištěna správná synchronizace se softwarem eCommerce, je nezbytné, aby byl server kompatibilní s verzí softwaru eCommerce.
Minimální požadavky naleznete v dokumentaci dostupné na naší Akademii.
4.5. BigBuy může provádět úpravy konektorů, zejména za účelem zavádění vylepšení a nových funkcí, optimalizace procesů a přizpůsobení se požadavkům softwaru Marketplace nebo eCommerce.
4.6. BigBuy nenese odpovědnost za případné poruchy, ke kterým může dojít v důsledku změn obchodní politiky nebo technických aktualizací na různých trzích.
Ačkoli přizpůsobí své nástroje v mezích své kapacity v přiměřeném časovém rámci, učiní tak, aniž by během takových procesů nebo aktualizací vznikl jakýkoli závazek nebo náhrada.
4.7. Získání konektorů umožňuje více možností parametrizace prostřednictvím vícekanálové integrační platformy.
Je povinností distributora zkontrolovat, zda je výsledek synchronizace v souladu s jejich očekáváními a podmínkami prodejní platformy.
4.8. BigBuy nebude vracet peníze za konektory, zejména za ty, které mohou nastat kvůli nekompatibilitě, jako jsou změny v požadavcích nebo stavu účtů prodávajících na trzích.

5. OBJEDNÁVKY

5.1. Jakmile je proces registrace v našem systému dokončen, Distributor může objednávku zpracovat následujícími způsoby:
 • 5.1.1. Elektronický obchod: prostřednictvím webové stránky  www.bigbuy.eu , po zavedeném postupu nákupního procesu.
 • 5.1.2. Prostřednictvím některých nástrojů nabízených v závislosti na balení nebo objednaného systému.
5.2. Realizace objednávky Distributorem předpokládá úplné přijetí cen, popisu prodejních produktů a současně všeobecných podmínek. Aby mohla být objednávka považována za efektivní, musíte obdržet od společnosti BigBuy výslovné potvrzení. Všechny objednávky závisí na dostupnosti položek.
5.3. Naše výrobky jsou navrženy v limitu dostupných zásob, které jsou zobrazeny na webu. Ukazatele dostupnosti produktů jsou zobrazeny pouze našim velkoobchodním zákazníkům po zahájení činnosti v BigBuy. Všechny chyby nebo výjimečné úpravy jsou mimo naši kontrolu a nenesou zodpovědnost ze strany společnosti BigBuy. V případě nedostupnosti produktu, vás budeme po zadání objednávky informovat e-mailem o zpoždění, částečném doručení nebo jeho zrušení.
5.4. Doba přípravy produktů je uvedena společně s dostupností. Čas přípravy se vztahuje pouze na pracovní dny. Většina produktů udává dobu 24/48 hodin. Společnost BigBuy se pokusí vydávat objednávky v určeném období, ale někdy může dojít k zpoždění mimo kontrolu, aniž by vzniklo právo na náhradu škody. Doba přípravy, která přesahuje 24/48, je odhadovaná, čímž BigBuy nezaručuje expedici v uvedených předpokládaných termínech.
5.5. BigBuy si vyhrazuje právo na změnu designu výrobků a / nebo jejich obalů v jejich neustálé snaze o jejich zlepšení a přizpůsobení se potřebám trhu a zároveň zajištění, že kvalita bude podobná nebo vyšší.

6. CENA

6.1. Prodejní ceny nezahrnují DPH ani jinou daň. Jak přeprava, tak odpovídající DPH budou vypočítány a přidány na konci objednávky.
6.2. Cena předmětů nezahrnuje poradenství, instalaci, školení nebo jakýkoli jiný druh technické podpory, než je uvedena v záručních normách popsaných v těchto Všeobecných podmínkách.
6.3. Ceny zahrnuté v elektronickém obchodě BigBuy podléhají změnám bez předchozího upozornění včetně technických specifikací.
6.4. V době, kdy Distributor provede objednávku produktu, která byla nesprávně oceněna, BigBuy následně sdělí správnou cenu, a pokud je to možné, vaše smlouva nebude naplněna, za předpokladu, že Distributor výslovně potvrdí správnou cenu.
6.5. Zákazníci s aktivovaným Velkoobchodním balíčkem na BigBuy mohou využívat dodatečných variabilních slev v závislosti na objednaných produktech a jejich množstvích uvedených na webových stránkách.

7. ZPŮSOBY PLATBY

7.1. Distributor může provádět platby kreditní nebo debetní kartou, bankovním převodem, PayPal nebo BigBuy Wallet.
7.2. Dostupnost těchto platebních metod závisí na druhu služby nebo zaplacenému produktu a zeměpisné poloze kupujícího nebo příjemce.
7.3. Použití kterékoli z těchto platebních metod znamená přijetí podmínek s nimi souvisejících.
7.4. Za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti si BigBuy vyhrazuje právo aktivovat kolektivní smlouvu prostřednictvím služby PayPal, v době, kdy si zákazník vybere tento způsob platby. Zákazník si může vyžádat zrušení platební smlouvy nebo ji zrušit ze svého účtu PayPal.

8. PŘEPRAVA A DOPRAVA

8.1. Materiál bude odeslán na adresu uvedenou Distributorem v době nákupu, což umožní odeslat zásilky konečným zákazníkům ("Dropshipping").
8.2. Doba doručení bude uvedena na webové stránce. Ta se může lišit v závislosti na zvolené platební metodě.
8.3. BigBuy nabízí několik možností dopravy. Její dostupnost závisí na cíli a přepravovaném zboží.
8.4. Doba přepravy závisí na cíli a zvolené možnosti dopravy.
8.5. Uvedená období jsou odhadovaná a nezávazné povahy. Zpoždění v dodržení lhůt neopravňuje Distributora, aby požadoval přímé nebo nepřímé škody nebo náhradu, odmítl objednávku nebo pozastavil plnění jakéhokoli závazku, zejména platby.
8.6. V případě potřeby je Distributor povinen komunikovat se svým klientem tak, aby dopravci poskytl potřebné informace k dodání.
8.7. BigBuy neodpovídá za částečné nebo úplné selhání či zpoždění při plnění svých povinností k Distributorovi. V případě, že vznikl motiv nahodilou událostí nebo vyšší mocí, které se týkají jak BigBuy a jejich dodavatelů nebo nosičů, včetně předpokladů stávky, jiné pracovní nebo průmyslové události, nedostatku nebo nemožnosti získání výrobků atd., bude společnost BigBuy nucena poskytnout za zrušené a bezvýsledné objednávky produktů náhradu, aniž by vznikl nárok na odškodnění nebo jakákoli náhrada ve prospěch Distributora.

9. PŘIJETÍ

9.1. Je povinností Příjemce, aby v okamžiku převzetí zboží ověřil, že dodávka odpovídá požadované objednávce, je uvedena na faktuře a je správná ve své prezentaci, stavu, dokumentaci a balení. V případě, že obal má viditelné znaky, které by mohly mít podezření, že zboží může být poškozeno, je povinností Příjemce písemně zaznamenat na dodacím listu (ať už digitálně nebo na papíře), že je zboží poškozeno. Přijetím zboží bez této skutečnosti budou následné nároky Distributora neplatné.
9.2. V případě jakékoliv situace předpokládané v předchozím bodě musíte otevřít událost (odtud reklamace) na webu www.bigbuy.eu v sekci určeném pro zpracování incidentů.
9.3. Je povinností Distributora otevřít událost prostřednictvím správného kanálu podle typu incidentu nebo dotazu. Jakékoli reklamace přijaté prostřednictvím nesprávného kanálu nebo bez požadované dokumentace budou automaticky zrušeny.
9.4. Reklamace budou přijaty Distributorem až do 5 kalendářních dnů od obdržení. Po uplynutí uvedené lhůty, aniž by vznikl nárok, se rozumí, že zboží bylo přijato příjemcem v perfektním kvalitě a množství.
9.5. Společnost BigBuy si vyhrazuje právo znovu odeslat, vrátit zpět nebo požádat Distributora o uložení vadného produktu do svého panelu BigBuy Returns podle svého uvážení.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1. Záruka produktů, které Distributor BigBuy zakoupil a následně distribuuje spotřebitelům a uživatelům, bude spravována přímo Distributorem a uvedenými spotřebiteli a koncovými uživateli.
10.2. Distributor musí pracovat v souladu s podmínkami stanovenými královským dekretem 1/2007 ze dne 16. listopadu, kterým se schvaluje revidované znění obecného zákona na obranu spotřebitelů a uživatelů a další doplňkové normy, které byly přijaty.
10.3. Výrobky, které mají vlastní autorizovanou síť technické pomoci, budou v takovém případě předmětem podmínek a postupů záruk, které jsou zřízeny.
10.4. Společnost BigBuy nabízí Distributorovi obecně 24měsíční záruku na své produkty, která pokrývá pouze výrobní vady výrobku.
10.5. Repasované produkty mají záruku 12 měsíců. Tyto produkty se klasifikují podle jejich stavu a stížnosti související s jejich popsaným stavem nebudou akceptovány.
10.6. BigBuy nepřijme žádnou zásilku, která nebyla dříve schválena přiřazením čísla RMA ("Návrat k autorizaci zboží") vlastní servisní službou.
10.7. Jakmile je vada produktu potvrzena SAT, vygeneruje se zůstatek ve vaší BigBuy Wallet pro budoucí nákupy ve prospěch Distributora.
10.8. V případě, že výrobek prezentovaný jako vadný nemá uvedenou vadu, společnost BigBuy oznámí Distributorovi jeho neúspěšnou reklamaci. Poté zůstává po dobu 7 dnů uložený v SAT a čeká na Distributora, aby potvrdil, zda chce produkt vrátit po zaplacení příslušného poštovného nebo jeho odstoupení. Po uplynutí této lhůty ztratí právo na jakoukoli reklamaci.
10.9. Záruka bude automaticky zrušena v těchto případech:
 • 10.9.1. Při ztrátě nebo manipulaci s některým z kontrolních značek výrobce a / nebo zprostředkovatelů distribučního kanálu a / nebo BigBuy.
 • 10.9.2. Pokud je příčina škody způsobena nesprávným používáním, neuplatněním pokynů v doprovodné příručce, jakož i nehodami, zneužitím, údery, zlomy, nehodami nebo poruchami způsobenými jinými příčinami, které nelze připsat normálním provozním podmínkám.
 • 10.9.3. Při opravách kvůli chybějící údržbě, úpravě, revizi či čištění.
 • 10.9.4. Použitím v nevhodných prostředích (prašných, vystavených přímému slunečnímu záření, vibracím, extrémním teplotám [pod 5 ° C a nad 40 ° C], vlhkosti mimo limitní hodnoty [méně než 10% a nad 95%] a příjmu proudu bez ochrany uzemnění, ani ochrany proti přepětí).
 • 10.9.5. Při nesprávném používání nainstalovaného softwaru nebo používáním nelegálního softwaru.
 • 10.9.6. Při škodách způsobených viry nebo počítačovými útoky.
 • 10.9.7. Protože je životní cyklus nižší, než je stanovená záruční doba.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1. Společnost BigBuy nezaručuje nebo neodpovídá za nedostatek vhodnosti produktů pro účely určené Distributorem.
11.2. BigBuy není v žádném případě odpovědný za veškeré náklady, poplatky nebo škody vzniklé v důsledku jakéhokoli porušení ze strany Distributora a jeho povinností vyplývajících z těchto Podmínek, nebo porušení Distributorem jakéhokoliv zákona nebo nařízení záležitosti ochrany spotřebitele, zdraví a veřejného pořádku.
11.3. BigBuy nereaguje v žádném případě na Distributorovu nebo jakoukoliv třetí stranu a ztrátu nebo přímé, nepřímé, vyplývající nebo související škody s předmětem této smlouvy nebo nesprávné činnosti výrobku, včetně nehod, škod na majetku jiném než předmětu zakázky nebo ztráty výhod. Veškeré závazky a povinnosti vyplývající na straně Distributora a existující záruky mezi ním a jeho Distributory, které převyšují skutečnosti uvedené výše a nebyly výslovně písemně přijaty BigBuy a musí být výhradní odpovědností Distributora.

12. PODMÍNKY PRODEJE PARFUMERIE, KOSMETIKY A OSTATNÍCH PRODUKTŮ ORIGINÁLNÍCH ZNAČEK

12.1. BigBuy je registrován k používání a využívání práv obrazových materiálů parfémů a kosmetiky a dalších produktů předních značek používaných na svých internetových stránkách, a přiděluje toto právo uživatelům s aktualizovaným Velkoobchodním balíčkem Service Ecommerce nebo Marketplaces na BigBuy. Tyto obsahy jsou chráněny právními předpisy o duševním vlastnictví, které musí Distributor vždy dodržovat.
12.2. Převod těchto práv na Distributora je přísně omezen na ustanovení obchodního vztahu metodou Dropshipping, a aby naši Distributoři mohli používat tyto obrazové materiály výhradně ke komerčním účelům bez specifického geografického rozsahu a pouze v době, ve kterém trvá obchodní vztah mezi společností BigBuy a Distributorem.
12.3. Zveřejnění obrazových materiálů a předávání práv k užívání třetím osobám je zcela zakázáno. Distributor bude nucen přijmout nezbytná opatření, aby se zabránilo podvodnému použití.
12.4. Dodavatelé parfémů a kosmetiky všech značek na trh prostřednictvím své platformy zaručují BigBuy, že všechny výrobky jsou originální a byly korektně získány od jejich vlastníků nebo jiných oprávněných poskytovatelů a na oplátku oni sami mají potřebná povolení a povolení k jejich šíření.
12.5. Dodavatelé produktů prodávaných firmou BigBuy výslovně zaručili, že produkty nebyly upraveny nebo pozměněny, aniž by došlo k tranzitu a oběhu na společném evropském trhu. Na tyto produkty se vztahuje zásada volného pohybu zboží v rámci Evropské unie a vyčerpání práv k ochranným známkám, takže je jejich prodejci mohou legálně uvádět na trh.
12.6. Distributoři společnosti BigBuy mohou s těmito výrobky obchodovat na evropském společném trhu, ale musí znát a respektovat evropské právní předpisy o ochranných známkách na různých kanálech. V případě nedodržení této povinnosti bude Distributor zodpovědný za škody, které mohou být způsobeny majitelům značek.
12.7. BigBuy není oficiálním Distributorem značek a jedná pouze jako prodejce v rámci prodejního kanálu v evropském hospodářském prostoru.
12.8. BigBuy si je vědom obrazových materiálů všech těchto ochranných známek a v žádném případě není v rozporu s dobrým jménem, ale zjednodušuje produkty a obsahy jejich prodejcům a připomíná jim jejich povinnost respektovat právo jejich obchodu, čímž nenarušuje obrazový materiál nebo umístění těchto značek. Společnost BigBuy doporučuje dodržovat následující podmínky:
 • 12.8.1. Obchodujte s produkty a současně respektujte image prestiže značky.
 • 12.8.2. Obchodujte s produkty s ohledem na prostor pro každou z těchto značek s cílem podpořit a chránit jejich umístění a rozlišení.
 • 12.8.3. Výrobky uvádějte na trh podle selektivní distribuce, která odpovídá specifickým kvalitativním podmínkám, které tento obchod vyžaduje, podobně jako off-line kanál.
 • 12.8.4. Respektujte případná omezení uložená a oznámená značkou nebo specifickými ustanoveními o prodeji výrobků.
 • 12.8.5. Propagujte tyto články, které poskytují konečným zákazníkům adekvátní informace o image značek, což bude vyžadovat odpovídající stav, který by zákazníkům poskytl optimální informace.
12.9. Dodavatelé společnosti BigBuy a oficiální a autorizovaní Distributoři značek výslovně ručí společnosti BigBuy, že mají konkrétní povolení k prodeji produktů na internetu prostřednictvím platforem nebo tržiště, jako je například internetový obchod na svých internetových stránkách. V každém případě se jedná o to, že Distributoři BigBuy musí zajistit v předstihu to, že zvolený prodejní kanál je upraven pro selektivní distribuce a vyžaduje zakoupené produkty, a kde se BigBuy zříká jakéhokoliv nároku.
12.10. Tyto platformy si vyhrazují právo dočasně nebo trvale pozastavit účty svých Distributorů z důvodu nedodržení podmínek prodeje, přičemž Distributor odpovídá za dodržování předpisů.
12.11. BigBuy podporuje své Distributory a o případném omezení zvoleného prodejního kanálu, je nutné se ujistit, že jsou splněny požadavky na selektivní distribuci a jakákoli omezení uvalená jednostranně na tento kanál svými Distributory.
12.12. Publikovaný obrazový materiál parfumerie nemusí odpovídat formátu zaslanému výrobcem, výrobci si vyhrazují právo změnit obal a formát výrobků bez předchozího upozornění.

13. PODMÍNKY PRODEJE NÁBYTKU A DEKORACÍ.

13.1. Obrazové materiály nábytku mohou podléhat nepatrným změnám v jejich tónech. U nábytku z přírodního dřeva se barva a žíly mohou lišit v závislosti na povaze každého dřeva použitého pro jeho stavbu. Konfigurace barvy monitoru každého uživatele může mít také odlišný tón nebo barvu od původního, což nemůže být důvodem Distributorovy stížnosti.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1. Společnost BigBuy si uvědomuje důležitost ochrany soukromí a práv svých Distributorů a zaručuje správné zacházení s jejich údaji v souladu s maximální platnou legislativou.
14.2. Distributor při registraci na webových stránkách BigBuy výslovně přijímá zpracování svých osobních údajů.

15. VLASTNICTVÍ

15.1.. Tato webová stránka je majetkem společnosti BigBuy, stejně jako veškerá práva týkající se obsahu, obrazových materiálů, textů, designu a softwaru. Všechny prvky této stránky, včetně jejich návrhu a obsahu, jsou bez omezení chráněny zákony duševního vlastnictví, průmyslového vlastnictví a mezinárodních smluv vztahujících se k autorským právům.
15.2. Není-li výslovně povoleno společností BigBuy, nesmí být obsah tohoto webu reprodukován, přenášen ani zneužit.

16. DIVIZIBILITA

16.1. Pokud některá ustanovení těchto podmínek chybí nebo se stanou neplatnými nebo se stanou nevymahatelnými podle platných zákonů. Taková ustanovení nemají žádný účinek, ale pouze v rozsahu této konkrétní neexistence platnosti a nebudou mít vliv na žádné další ustanovení současných podmínek.

17. PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY A JURISDIKCE

17.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky budou spravovány a vykládány v souladu se stávajícími právními předpisy na území Španělska.
17.2. V případě sporu se smluvní strany předkládají soudům ve Valencii (Španělsko) s výslovným odstoupením jakékoli jiné jurisdikce, která jim může odpovídat.
17.3. Výše uvedený bod však nebrání společnosti BigBuy v uplatňování práva na vyřešení jakéhokoli soudního sporu v jiné příslušné jurisdikci.