PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ


Toto Právní upozornění upravuje přístup, prohlížení a používání webových stránek https://www.bigbuy.eu/ (dále jen Webové stránky).
Podmínky uvedené v tomto Právním oznámení jsou doplňkové v případě, že společnost stanoví zvláštní podmínky pro využívání a/nebo sjednávání konkrétních služeb.

PRÁVO NA INFORMACE

V souladu s informační povinností obsaženou v článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vás informujeme, že tyto Webové stránky jsou ve vlastnictví společnosti BigBuy (All 4 Business SL), obchodní společnosti založené v souladu se španělskou legislativou, s DIČ B98376155 a sídlem na adrese Calle San Pascual, 62, 46960 Aldaia, Valencia, España. Obchodní rejstřík Valencie. Svazek: 9378. Strana: 160. List: V-14835.
Můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese [email protected]

UŽIVATELÉ

Přístupem na Webové stránky a/nebo jejich používáním získáváte status Uživatele a tímto přístupem a/nebo používáním přijímáte toto Právní upozornění.

UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Webové stránky mohou poskytovat přístup k množství textů, grafiky, kreseb, návrhů, kódů, softwaru, fotografií, hudby, videí, zvuků, databází, obrázků, výrazů a informací (dále jen «Obsah») patřících společnosti nebo třetím stranám, ke kterým může mít Uživatel přístup.
Uživatel přebírá odpovědnost za používání Webových stránek. Tato odpovědnost se vztahuje i na případnou registraci, která může být nezbytná pro přístup k Obsahu nebo službám poskytovaným na těchto Webových stránkách.
Uživatel se zavazuje náležitě využívat Obsah a služby nabízené prostřednictvím Webových stránek, a mimo jiné, je nepoužívat k (i) zapojení do činností, které jsou nezákonné, nelegální nebo v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem; (ii) poškozování fyzických a logických systémů Vlastníka Webových stránek, jeho poskytovatelů nebo třetích stran, (iii) zavádění nebo šíření počítačových virů nebo jiných fyzických nebo logických systémů, které mohou být náchylné ke způsobení výše uvedených škod.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Obsah těchto Webových stránek, mimo jiné včetně obrázků, log, grafiky, animací a textů v jakémkoli formátu, stejně jako název domény bigbuy.eu, jsou majetkem Vlastníka. V případě služeb určených k prodeji získal Vlastník povolení k jejich použití. Tento Obsah je chráněn zákony a mezinárodními smlouvami o duševním a průmyslovém vlastnictví, jakož i předpisy upravujícími doménová jména.
Používání odkazů na tyto Webové stránky je povoleno, pokud nepoškozují image a zájmy Vlastníka, a to ve všech formátech a médiích.

ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY

Odkazy, které se na těchto Webových stránkách objevují, jsou uvedeny za účelem poskytnutí dalších informací. Jejich uvedení neznamená souhlas s jejich Obsahem ani spojení Vlastníka s osobami odpovědnými za tyto Webové stránky, a proto odmítá veškerou odpovědnost v souvislosti s nimi, jakož i za škody, které mohou z jakéhokoli důvodu způsobit na vašem počítačovém systému, dokumentech nebo souborech.
Vlastník nezaručuje spolehlivost, dostupnost nebo kontinuitu těchto Webových stránek nebo jejich Obsahu z technických důvodů, z důvodu bezpečnosti, kontroly nebo údržby služby, z důvodu poruch způsobených serverem, na kterém je Obsah umístěn, nebo jinými zprostředkovateli či poskytovateli, z důvodu útoků na počítačový systém nebo z jakýchkoli jiných důvodů vzniklých z příčin mimo jeho kontrolu, a proto se zříká jakékoli přímé nebo nepřímé odpovědnosti za tyto skutečnosti.

DOBA TRVÁNÍ A ÚPRAVA

Podmínky tohoto Právního oznámení zůstávají v platnosti, dokud nebudou změněny, přičemž společnost BigBuy může tyto změny provést, o čemž bude Uživatel informován.
Společnost BigBuy může odstraňovat, přidávat nebo měnit jak Obsah a služby, které poskytuje, tak i způsob jejich umístění nebo prezentace. Za platné se považují podmínky zveřejněné v okamžiku, kdy Uživatel vstoupí na Webové stránky BigBuy.
Přístup na Webové stránky a/nebo jejich používání se chápe jako souhlas Uživatele s podmínkami tohoto Právního oznámení a případně s jejich změnami.

COOKIES

Pro používání našich Webových stránek je nezbytné používání cookies. Cookies se používají k různým účelům (měření kvality služeb, sledování prodeje, cílený marketing atd.); pokud si přejete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás na obrazovce informoval o přijímání cookies a abyste zabránili instalaci cookies na váš pevný disk. Další informace naleznete v pokynech a příručkách k prohlížeči.