JURIDISCHE KENNISGEVING


Deze juridische kennisgeving regelt de toegang tot, het surfen op en het gebruik van de website https://www.bigbuy.eu/ (hierna de Website genoemd).
De in deze juridische kennisgeving uiteengezette voorwaarden zijn aanvullend, in het geval dat de vennootschap specifieke voorwaarden vaststelt voor het gebruik en/of het contracteren van specifieke diensten.

RECHT OP INFORMATIE

Overeenkomstig de informatieplicht in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, delen wij u mee dat de Website eigendom is van het bedrijf BigBuy (All 4 Business SL), een handelsvennootschap naar Spaans recht met fiscaal identificatienummer B98376155 en statutaire zetel te Calle San Pascual, 62, 46960 Aldaia, Valencia, Spanje. Handelsregister van Valencia. Volume: 9378. Folie: 160. Bladzijde: V-14835.
U kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres: [email protected]

GEBRUIKERS

Toegang tot en/of gebruik van de Website verleent u de status van Gebruiker, en u aanvaardt, vanaf die toegang en/of dat gebruik, deze juridische kennisgeving.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Website kan toegang verlenen tot meerdere teksten, grafieken, tekeningen, ontwerpen, codes, software, foto's, muziek, video's, geluiden, databanken, afbeeldingen, uitdrukkingen en informatie (hierna "Inhoud" genoemd) die eigendom is van het bedrijf of van derden en waartoe de Gebruiker toegang kan hebben.
De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot elke mogelijke vereiste registratie om toegang te krijgen tot Inhoud of diensten die door de Website worden aangeboden.
De Gebruiker verbindt zich ertoe om op gepaste wijze gebruik te maken van de Inhoud en de diensten die via de Website worden aangeboden en, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot, deze niet te gebruiken voor (i) het ontplooien van onwettige, illegale of tegen de goede trouw en de openbare orde indruisende activiteiten; (ii) het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van de eigenaar van de Website, de leveranciers of derden, (iii) het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de genoemde schade zouden kunnen veroorzaken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot afbeeldingen, logo's, grafieken, animaties en tekst, in welke vorm dan ook, evenals de domeinnaam bigbuy.eu, zijn eigendom van de Eigenaar. In het geval van verkoopdiensten heeft de Eigenaar toestemming gekregen voor het gebruik hiervan. Deze inhoud wordt beschermd door de wetten en internationale verdragen inzake intellectueel en industrieel eigendom, alsmede door de regelgeving inzake domeinnamen.
Het gebruik van links naar deze website is toegestaan in alle indelingen en media, zolang deze geen afbreuk doen aan het imago en de belangen van de eigenaar.

AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

De links op deze website zijn bedoeld voor het verstrekken van nadere informatie. De opname hiervan impliceert geen aanvaarding van deze inhoud, noch de associatie van de Eigenaar met de verantwoordelijken van deze websites, en deze wijst derhalve elke aansprakelijkheid in verband hiermee af, evenals voor eventuele schade die om welke reden dan ook aan uw computersysteem, documenten of bestanden kan worden toegebracht.
De Eigenaar biedt geen garantie voor de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van deze website of de inhoud ervan wegens technische, veiligheids-, controle- of onderhoudsredenen van de dienst, wegens storingen te wijten aan de server die de inhoud host of andere tussenpersonen of leveranciers, wegens aanvallen op het computersysteem, of om alle andere redenen die voortvloeien uit oorzaken buiten de controle van de Eigenaar, en deze wijst daarom elke aansprakelijkheid hiervoor, direct of indirect, af.

DUUR EN WIJZIGING

De voorwaarden van deze juridische kennisgeving blijven van kracht tot deze worden gewijzigd. BigBuy kan deze wijzigingen aanbrengen en deze zullen aan de gebruiker worden meegedeeld.
BigBuy kan zowel de inhoud als de diensten die het bedrijf aanbiedt, verwijderen, toevoegen of wijzigen, evenals de manier waarop deze worden weergegeven of gesitueerd. De voorwaarden die zijn gepubliceerd op het moment dat de gebruiker de website van BigBuy raadpleegt, worden geacht van kracht te zijn.
Toegang tot en/of gebruik van de Website wordt opgevat als aanvaarding door de gebruiker van de voorwaarden in deze juridische verklaring en, in voorkomend geval, van de daarin aangebrachte wijzigingen.

COOKIES

Het gebruik van cookies is noodzakelijk voor het gebruik van onze website. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt (meting van de dienstverlening, het bijhouden van het aantal verkopen, gerichte marketing, enzovoorts), indien u dit wenst kunt u uw browser configureren om op het scherm verwittigd te worden van de ontvangst van cookies en om de installatie van cookies op uw harde schijf te verhinderen. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.