Všeobecné podmienky

1. CIEĽ A ROZSAH PÔSOBNOSTI

1.1. V tomto oddiele sa uvádzajú informácie o podmienkach používania našej webovej stránky www.bigbuy.eu a podmienky, ktoré upravujú služby a postupy týkajúce sa nákupu a predaja produktov medzi BigBuy a jeho distribútormi. Tento oddiel taktiež zavádza našu politiku ochrany súkromia, a našu politiku používania cookies si môžete prečítať na tomto odkaze.
1.2. Používaním tejto webovej stránky alebo registráciou používateľa sa má za to, že používateľ súhlasí s aktuálne platnými Všeobecnými podmienkami.
1.3. Aktuálne platné Všeobecné podmienky sa vzťahujú na služby a procesy nákupu a predaja produktov medzi BigBuy a jeho distribútormi (ďalej len „Distribútor“).
1.4. Bude sa mať za to, že distribútor súhlasí s týmito podmienkami, pre všetky účely a zámery, pri spracovávaní akýchkoľvek objednávok prostredníctvom BigBuy.
1.5. Aktuálne platné Všeobecné podmienky vylučujú platnosť akýchkoľvek všeobecných podmienok distribútora alebo tretích strán.
1.6. Proces nákupu a predaja medzi BigBuy a distribútorom bude v každom prípade doplnený špecifickými podmienkami, na ktorých sa môžu strany výslovne dohodnúť , a pre všetky účely a zámery nebudú mať žiadne podmienky, ktoré neboli výslovne písomne odsúhlasené, žiadny účinok.

2. VEĽKOOBCHODNÉ BALÍČKY

2.1. BigBuy ponúka špeciálne podmienky tým zákazníkom, ktorí si aktivujú veľkoobchodný balíček, ako je uvedené na našej webovej stránke.
2.2. Aktivácia veľkoobchodného balíčka zahŕňa odsúhlasenie obchodných podmienok a popredajný servis medzi podnikateľskými subjektmi, ktoré sa líšia od podmienok platných pre koncového zákazníka. Právo na odstúpenie je vylúčené najmä pre všetky výrobky a služby zakúpené v spoločnosti BigBuy
2.3. Aktivácia služby Marketplaces alebo podnikateľského veľkoobchodného balíčka sa považuje ako súhlas s pravidelnou platbou za zvolené obdobie od dátumu, od kedy bol balíček aktivovaný. Obnovenie prebieha automaticky bez predchádzajúceho upozornenia.
2.4. Dátum vypršania platnosti / obnovenia veľkoobchodného balíčka je k dispozícii na ovládacom paneli.
2.5. Distribútor môže balíček kedykoľvek zrušiť na svojom ovládacom paneli. Balíček zostane aktívny až do dátumu vypršania platnosti, ale už sa neobnoví.
2.6. BigBuy neposkytuje finančnú náhradu za predplatené obdobia, ktoré neboli dovŕšené.
2.7. BigBuy si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeňovať podmienky a ceny veľkoobchodných balíčkov.
2.8. BigBuy má právomoc prideliť distribútorovi právo na obrázky a videá, ktoré majú byť používané výhradne na uľahčenie marketingu produktov získaných prostredníctvom BigBuy.
2.9. Šírenie obrázkov a videí tretím stranám je absolútne zakázané, a od distribútora sa požaduje spraviť všetky potrebné opatrenia na to, aby sa predišlo ich akémukoľvek zneužitiu. To sa vzťahuje takisto na použitie obrázkov a videí, ak zákazník nemá aktivovaný veľkoobchodný balíček.
2.10. Používanie grafických materiálov a obsahov poskytovaných BigBuy je absolútne zakázané, ak distribútor nevlastní aktívny veľkoobchodný balíček alebo ak si ho neobnoví. Od chvíle, keď si distribútor veľkoobchodný balíček neobnoví, sa od distribútora požaduje, aby okamžite prestal balíček používať, a zlikvidoval akúkoľvek kópiu, ktorá zostáva v jeho vlastníctve.
2.11. BigBuy nie je zodpovedný za žiadnu chybu alebo rozdiel v popisoch, technických špecifikáciách alebo prevedeniach zobrazených na fotografiách spôsobených zmenami u výrobcov a / alebo doplneniami v produktoch. Distribútor nebude mať za žiadnych okolností žiadne právo na sťažnosti , ak sa, vzhľadom na vyššie uvedené podmienky, produkt líši od produktu zverejneného na BigBuy.

3. DROPSHIPPINGOVÉ OBCHODY

3.1. di360 ° dropshippingové obchody sa dodávajú tak, ako sú v čase nákupu, a stávajú sa majetkom distribútora. Môžete si pozrieť ukážky obchodu, aby ste získali skutočný obraz o výrobku v čase nákupu.
3.2. Pre obchody sa vyžaduje počiatočná konfigurácia zo strany distribútora. BigBuy dáva zákazníkovi k dispozícii Akadémiu – on-line manuál na konfiguráciu a používanie obchodov.
3.3. Pre inštaláciu 360º dropshippingových obchodov založených na Prestashope je potrebné, aby si zákazník prenajal hostiteľskú službu svojho obchodu výberom jednej z odporúčaných možností hostingu.
3.4. Je možné, že za účelom zabezpečenia správneho fungovania obchodu môže byť distribútor požiadaný vykonať zmeny v serveri kvôli zavedeniu nových funkcií a / alebo katalógov v obchodoch, alebo aktuálnych hostingových služieb.
3.5. BigBuy ponúka službu synchronizácie za podmienky, že zákazník vlastní aktívny veľkoobchodný balíček, ktorý umožňuje uskutočnenie synchronizácie.
3.6. BigBuy ponúka službu technickej podpory, ktorá je obmedzená na synchronizáciu a základné fungovanie obchodu. Vzhľadom na charakter technických problémov je možné, že ich vyriešenie môže byť oneskorené alebo sa môže stať, že technické problémy nebudú vyriešené k úplnej spokojnosti. BigBuy funguje v rámci určitých obmedzených možností a nie je zodpovedný za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktorá môže vyplynúť z akýchkoľvek nevyriešených záležitostí.
3.7. Niektoré služby technickej podpory môžu zahŕňať súvisiace poplatky, napríklad za reinštaláciu, prenos servera, zmenu šablóny alebo zálohovanie.
3.8. Za účelom zabezpečenia bezproblémového fungovania obchodov majú tieto k dispozícii určité obmedzené funkcie. Vlastník obchodu môže požiadať o administrátorské práva, ktoré mu umožnia vykonávať modifikácie obchodu, čo sa ale neodporúča. BigBuy si vyhradzuje právo neponúkať technickú podporu tým zákazníkom, ktorí požiadali o administrátorské práva.
3.9. BigBuy nevracia platby za obchody, pretože to vyžaduje konkrétnu prácu pre každého zákazníka.

4. konektory

4.1. Spoločnosť BigBuy ponúka konektory na trhy a softvér elektronického obchodu.
Získanie konektora je obmedzené na prístup k nástroju na pripojenie medzi BigBuy a zodpovedajúcim trhom alebo softvérom elektronického obchodu.
4.2. Aby mal distribútor prístup k synchronizačnej službe prostredníctvom konektora, musí mať aktívny veľkoobchodný balík, ktorý je kompatibilný so zakúpeným konektorom.
4.3. Distribútor je zodpovedný za vytvorenie účtu predajcu na trhu, ako aj za poznanie a dodržiavanie jeho podmienok predaja.
4.4. Pre správnu synchronizáciu so softvérom elektronického obchodu je nevyhnutné, aby server ako aj verzia jeho softvéru boli kompatibilné.
Minimálne požiadavky nájdete v dokumentácii našej Akadémie.
4.5. BigBuy bude môcť vykonávať modifikácie na konektoroch, najmä zavádzať vylepšenia a nové funkcie, optimalizovať procesy a prispôsobovať sa požiadavkám trhu alebo softvéru elektronického obchodu.
4.6. Spoločnosť BigBuy nezodpovedá za žiadnu poruchu spôsobenú zmenami obchodných politík, ako aj technickými aktualizáciami na rôznych trhoch.
Hoci svoje nástroje upraví v rámci svojich kapacít v primeranom časovom rámci, urobí tak bez akejkoľvek zodpovednosti alebo kompenzácie počas takýchto procesov alebo aktualizácií.
4.7. Získanie konektorov umožňuje viacero možností parametrizácie prostredníctvom multikanálovej integračnej platformy.
Je na zodpovednosti distribútora, aby skontroloval, či je výsledok synchronizácie v súlade s ich očakávaniami a podmienkami predajnej platformy.
4.8. BigBuy nebude preplácať konektory, najmä tie, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu nekompatibility, ako sú napríklad zmeny v požiadavkách alebo stave účtov predávajúcich na trhoch.

5. OBJEDNÁVKY

5.1. Od momentu úspešnej registrácie v našom systéme môže distribútor zadať objednávku nasledovnými spôsobmi:
 • 5.1.1. Elektronický obchod: Prostredníctvom webovej stránky  www.bigbuy.eu – postupom na základe stanoveného nákupného procesu.
 • 5.1.2. Prostredníctvom nástrojov, ktoré sú k dispozícii v zakúpenom balíčku alebo systéme.
5.2. Uskutočnenie nákupu distribútorom predpokladá skutočnosť, že distribútor plne súhlasil s cenami, popisom produktov na predaj a aktuálne platnými Všeobecnými podmienkami. Aby bola objednávka vykonaná, musí distribútor dostať výslovné potvrdenie zo strany BigBuy. Všetky objednávky závisia od dostupnosti položiek.
5.3. Naše produkty sú ponúkané v rámci dostupnosti skladových zásob, ako je uvedené na webovej stránke. Informácie ohľadom dostupnosti produktov sa zobrazujú našim veľkoobchodným zákazníkom až po začiatku spolupráce s BigBuy. Všetky chyby a modifikácie výnimočného charakteru sú mimo našej kontroly a nepredstavujú žiadnu zodpovednosť zo strany BigBuy. V prípade, že je produkt po zadaní objednávky nedostupný, budeme Vás e-mailom informovať o akomkoľvek zdržaní, čiastočnej dodávke alebo zrušení produktu.
5.4. Čas prípravy produktu je zobrazený vedľa dostupnosti produktu. Čas prípravy sa vzťahuje iba na pracovné dni. Väčšina produktov si vyžaduje čas prípravy 24 / 48 hodín. BigBuy sa bude snažiť expedovať objednávky v rámci uvedeného času, ale príležitostne môže dochádzať k oneskoreniam mimo našej kontroly, a tieto oneskorenia nebudú spadať pod žiadny typ práva na nahradenie škody. Každý čas prípravy, ktorý je dlhší ako 24 / 48 hodín, sa predbežne odhadne, a BigBuy nemôže zaručiť, že predbežne odhadnuté expedičné časy sa dodržia.
5.5. BigBuy si vyhradzuje právo modifikovať dizajn a / alebo balenie produktov, čo je súčasťou neustáleho zdokonaľovania, ako aj snahy spraviť produkty ľahšie predajnými, a bude vždy zaručovať, že kvalita produktov zostane rovnaká alebo bude lepšia.

6. CENA

6.1. Maloobchodné ceny nazahŕňajú DPH ani žiadnu inú daň. Cena za prepravu aj zodpovedajúce DPH sa vypočíta a pridá na konci objednávky.
6.2. Cena položiek nezahŕňa poradenstvo, montáž, školenie ani akýkoľvek iný typ technickej podpory, okrem toho, čo je špecifikované v záručnej dohode, ako je uvedené v týchto Všeobecných podmienkach.
6.3. Ceny, ako aj technické špecifikácie zahrnuté v elektronickom obchode BigBuy podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
6.4. V prípade, že distribútor zadá objednávku na produkty, ktoré majú uvedenú nesprávnu cenu, BigBuy oznámi distribútorovi správnu cenu a, v tomto prípade, súhlas so spracovaním objednávky, ak distribútor výslovne potvrdí súhlas so správnou cenou.
6.5. Zákazníci, ktorí vlastnia aktívny veľkoobchodný balíček BigBuy, môžu využívať výhody rôznych dodatočných zliav, ktoré závisia od požadovaných produktov a ich množstiev, tak ako je uvedené na webovej stránke.

7. SPÔSOBY PLATBY

7.1. Distribútor môže uskutočňovať platby prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty, bankového prevodu, PayPal alebo BigBuy peňaženky.
7.2. Dostupnosť týchto spôsobov platby závisí od typu služby alebo produktu, za ktorý sa platí, a geografickej polohy kupujúceho alebo príjemcu.
7.3. Použitie ktoréhokoľvek z týchto spôsobov platby sa považuje za súhlas s podmienkami spojenými s ich používaním.
7.4. S cieľom zlepšenia používateľského zážitku si BigBuy vyhradzuje právo aktivovať platobnú dohodu cez PayPal, ak si zákazník zvolí tento spôsob platby. Zákazník môže požadovať zrušenie platby alebo môže platbu zrušiť zo svojho vlastného PayPal účtu.

8. EXPEDOVANIE A DOPRAVA

8.1. Expedovanie tovaru sa uskutoční na adresu uvedenú distribútorom v čase nákupu a umožňuje expedovanie tovaru jeho koncovým zákazníkom („Dropshipping“).
8.2. Časy expedovania budú uvedené na webovej stránke. Tieto časy sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného spôsobu platby.
8.3. BigBuy ponúka viacero možností dopravy. Dostupnosť jednotlivých možností bude závisieť od destinácie a typu prepravovaného tovaru.
8.4.Časy prepravy budú závisieť od destinácie a zvoleného spôsobu prepravy.
8.5. Dané časové lehoty sú predbežnými odhadmi a nie sú záväzné. Akýkoľvek posun času doručenia nedáva distribútorovi právo nárokovať si žiadnu priamu alebo nepriamu náhradu škody, odmietnuť objednávku alebo odstúpiť od akéhokoľvek záväzku, hlavne od platby.
8.6. Ak je to potrebné, distribútor je zodpovedný za komunikáciu so svojím zákazníkom, aby poskytol prepravcovi všetky potrebné informácie na realizáciu prepravy.
8.7. BigBuy nebude zodpovedný za celkové ani čiastočné nedodanie tovaru alebo oneskorenie svojich záväzkov voči distribútorovi, ak je to zapríčinené nepredvídateľnou udalosťou alebo vyššou mocou, ktorá zasahuje rovnako BigBuy i jeho dodávateľov alebo prepravcov. Tieto udalosti zahŕňajú štrajky, iné udalosti týkajúce sa odborov alebo priemyslu, nedostatok alebo nemožnosť získania produktov, atď. BigBuy môže zrušiť a nedodať akékoľvek produkty, ktoré sú v rozvoze, bez vzniku nároku na odškodnenie v prospech distribútora.

9. DORUČENIE

9.1. V čase doručenia objednávky je prijímateľ zodpovedný za to, aby si overil, že tovar zodpovedá objednávke, že informácie na faktúre sú správne, a že tovar, dokumentácia a balenie sú v neporušenom stave. V prípade, že existujú akékoľvek viditeľné znaky, na základe ktorých sa dá predpokladať, že by tovar mohol byť poškodený, je prijímateľ zodpovedný za to, aby túto skutočnosť poznačil na dodacom liste (v digitálnej alebo papierovej forme) a uviedol, že tovar je poškodený. Ak sa tovar prijme bez toho, aby sa to urobilo, znemožní sa tým nárok na akékoľvek neskoršie požiadavky na náhradu škody zo strany distribútora.
9.2. V prípade, že dôjde k situácii opísanej vo vyššie uvedenom odseku, je potrebné zaregistrovať reklamáciu (ďalej len „tiket“) v časti pre spracovanie reklamácií na webovej stránke www.bigbuy.eu.
9.3. Distribútor je zodpovedný za otvorenie tiketu prostredníctvom správneho kanálu v závislosti od typu problému alebo odporúčaní. Všetky tikety prijaté cez nesprávne kanály alebo bez požadovanej dokumentácie budú automaticky zrušené.
9.4. Reklamácie od distribútora sa budú prijímať len do 5 kalendárnych dní od doručenia tovaru. Ak tento čas vyprší bez toho, aby bola podaná reklamácia, bude sa mať za to, že tovar bol prijatý prijímateľom v perfektnom stave a množstve.
9.5. BigBuy si vyhradzuje právo na znovuzaslanie, vrátenie peňazí alebo právo požadovať od distribútora, aby uchoval chybný produkt na svojom paneli BigBuy paneli v časti VRÁTENIE, v závislosti od toho, čo bude najvýhodnejšie.

10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

10.1. Záruka na produkty získané distribútorom BigBuy, ktoré boli následne distribuované spotrebiteľom a používateľom, bude spravovaná priamo medzi distribútorom a vyššie spomenutými koncovými spotrebiteľmi a používateľmi.
10.2. Od distribútora sa požaduje, aby spĺňal podmienky stanovené Kráľovským legislatívnym dekrétom č. 1/2007 zo 16. novembra, prostredníctvom ktorého bol schválený Zákon o ochrane spotrebiteľov v prepracovanej podobe a ďalšie doplňujúce nariadenia.
10.3. Produkty, ktoré majú svoju vlastnú autorizovanú sieť technickej pomoci, budú naďalej podliehať podmienkam a postupom záruk ustanovených pre ne.
10.4. Vo všeobecnosti platí, že BigBuy poskytuje distribútorovi na produkty 24-mesačnú záruku, ktorá pokrýva iba akékoľvek výrobné nedostatky, ktoré sa môžu pri produktoch vyskytnúť.
10.5. Na renovované výrobky sa poskytuje záruka 12 mesiacov. Tieto výrobky sú klasifikované podľa ich stavu a tvrdenia súvisiace s popísaným stavom nebudú akceptované.
10.6. BigBuy nebude prijímať žiadne zásielky bez predchádzajúceho schválenia prostredníctvom pridelenia čísla RMA („Return Merchandise Authorization“ – „povolenie na vrátenie alebo výmenu tovaru“) oddelením popredajného servisu.
10.7. V prípade potvrdenia službou SAT, že produkt bol chybný, budú distribútorovi vrátené peniaze do „peňaženky BigBuy“, ktoré bude môcť použiť na budúce nákupy.
10.8. Ak produkt prezentovaný ako chybný nemá žiadny reálny nedostatok, BigBuy upovedomí distribútora, že nedôjde k žiadnemu vráteniu peňazí. Toto oznámenie zostane uložené v SAT 7 dní , pokiaľ distribútor nepotvrdí, či si chce produkt vziať naspäť, po zaplatení príslušného poštovného, alebo či už o produkt nemá záujem. Po tejto lehote distribútor stráca právo na akúkoľvek reklamáciu.
10.9. Záruka automaticky prestáva platiť v nasledujúcich prípadoch:
 • 10.9.1. V prípade straty alebo sfalšovania akýchkoľvek kontrolných etikiet výrobcu a / alebo sprostredkovateľov reťazovej distribúcie a / alebo BigBuy.
 • 10.9.2. V prípade, že príčina poškodenia alebo nedostatku spočíva v nesprávnom používaní, nedodržaní inštrukcií v priloženom návode, nehodách, nevhodnom používaní, nárazoch, rozbitiach, nehodách alebo poruchách spôsobených inými príčinami, ktoré nie sú pripísateľné bežným podmienkam používania.
 • 10.9.3. V prípade opráv, ktoré sú vykonané kvôli nedostatočnej údržbe, nastaveniu, kontrole a čisteniu.
 • 10.9.4.V prípade používania v nevhodných prostrediach (napr. v prašnom prostredí, vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu, vibráciám, extrémnym teplotám [pod 5 °C a nad 40 °C], extrémnym vlhkostiam [pod 10 % a nad 95 %], a pri používaní elektrických zásuviek bez uzemnenia alebo bez ochrany proti výkyvom napätia).
 • 10.9.5. V prípade, že nainštalovaný softvér sa používa nesprávne alebo sa používa ilegálny softvér.
 • 10.9.6. V prípade, že poškodenie je spôsobené ako dôsledok vírusu alebo útoku na počítač.
 • 10.9.7. V prípade, že životný cyklus je kratší ako stanovená záruka.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

11.1. BigBuy neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za nevhodnosť produktov na účely uvádzané distribútorom.
11.2. BigBuy nepreberá žiadnym spôsobom zodpovednosť za žiadne výdavky, poplatky alebo škody vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek porušenia záväzkov zo strany distribútora podľa aktuálne platných Všeobecných podmienok, ani za porušenie akýchkoľvek právnych predpisov alebo nariadení súvisiacich s ochranou spotrebiteľa zo strany distribútora.
11.3. BigBuy nebude reagovať na žiadny prípad distribútora alebo tretích strán súvisiaci s priamymi alebo nepriamymi stratami alebo škodami vzniknutými z alebo spojenými s predmetom aktuálnej zmluvy alebo s nesprávnym fungovaním produktu, vrátane zranení osôb, poškodení iných tovarov, než je predmet zmluvy, alebo straty výhod. Akékoľvek záväzky a povinnosti na strane distribútora vyplývajúce z existujúcich záruk medzi ním a jeho distribútormi, okrem vyššie uvedených a ktoré BigBuy výslovne písomne neodsúhlasil, budú výhradne výdavkami distribútora.

12. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PARFUMY, KOZMETIKU A ĎALŠIE PRODUKTY POPREDNÝCH ZNAČIEK.

12.1. BigBuy má právomoc používať a využívať práva na obrázky parfumov, kozmetiky a značky ďalších produktov na svojej web stránke za účelom prenosu vyššie uvedených práv na používateľov, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s BigBuy Ecommerce alebo majú podnikateľský veľkoobchodný balíček. Vyššie uvedené obsahy sú chránené právnymi predpismi duševného vlastníctva, ktorú by mal distribútor za všetkých okolností rešpektovať.
12.2. Prenos týchto práv na distribútora je striktne obmedzený na tie práva, ktoré sú stanovené v obchodnom vzťahu prostredníctvom dropshippingového procesu a prostredníctvom ktorého môžu naši distribútori používať tieto obrázky, jedinečne a exkluzívne na komerčné účely, bez vymedzeného geografického obmedzenia a len počas obdobia, v ktorom trvá obchodný vzťah medzi BigBuy a distribútorom.
12.3. Je absolútne zakázané rozširovať obrázky a dávať práva tretím stranám. Distribútor je povinný podniknúť potrebné opatrenia, aby sa predišlo akémukoľvek zneužitiu.
12.4. Poskytovatelia značkových parfémov a kozmetických produktov, ktorí predávajú cez Vašu platformu, sa BigBuy zaručujú, že všetky produkty sú originálne, že boli získané náležitým spôsobom od ich vlastníkov alebo autorizovaných poskytovateľov s potrebnými povoleniami na ich distribúciu.
12.5. Poskytovatelia produktov, ktorí obchodujú s BigBuy, sa výslovne zaručujú, že ich produkty neboli modifikované alebo pozmeňované a majú povolený voľný tranzit a voľný obeh v rámci spoločného európskeho trhu. Tieto produkty sú chránené princípom voľného obchodu v rámci Európskej únie a vyčerpaním práv k ochrannej známke a prostredníctvom distribútorov sa s nimi môže legálne obchodovať.
12.6. Distribútori BigBuy môžu s týmito položkami obchodovať v rámci spoločného európskeho trhu, avšak mali by poznať právne predpisy Európskej únie súvisiace so značkami v rámci rôznych kanálov a dodržiavať ich. Ak sa tieto právne predpisy nedodržiavajú, distribútor bude jedinou stranou zodpovednou za akékoľvek škody spôsobené voči vlastníkom značiek.
12.7. BigBuy nie je oficiálnym distribútorom týchto značiek a vystupuje len ako predajca v rámci kanálu predaja v Európskom hospodárskom priestore.
12.8. BigBuy je dobre informovaný o reputácii všetkých značiek a bude sa za všetkých okolností vyhýbať pošpineniu dobrého mena týchto značiek. Bude poskytovať produkty a obsahy svojim distribútorom, bude im pripomínať ich povinnosť dodržiavať zásady správneho obchodovania s týmito produktmi a bude ich vyzývať, aby nepoškodzovali reputáciu alebo postavenie značiek. BigBuy odporúča dodržiavať nasledovné predpoklady:
 • 12.8.1. Pri obchodovaní s produktmi rešpektovať prestížnu reputáciu daných značiek.
 • 12.8.2. Pri obchodovaní s produktmi poskytnúť každej značke dostatočný priestor za účelom posilnenia a ochrany ich pozície a osobitosti.
 • 12.8.3. S produktmi obchodovať na základe selektívnej distribúcie v súlade so špecifickými kvalitatívnymi podmienkami, ktoré si vyžaduje marketing, s cieľom zodpovedať off-line predajným kanálom.
 • 12.8.4. Rešpektovať akékoľvek možné obmedzenie predpísané a upovedomené značkou alebo akékoľvek špecifické ustanovenia ohľadom predaja produktov danej značky.
 • 12.8.5. Obchodovať s týmito položkami tak, že distribútor bude poskytovať koncovým zákazníkom služby v súlade s imidžom daných značiek, k čomu sa bude požadovať absolvovanie školenia na optimálne odhadnutie zákazníka.
12.9. Dodávatelia BigBuy, distribútori oficiálnych a autorizovaných značiek výslovne zaručujú BigBuy, že majú špeciálne povolenie na predaj produktov na internete prostredníctvom platforiem a trhovísk, ako je jeho webová stránka. Avšak distribútor BigBuy sa má vopred ubezpečiť, že ním zvolený predajný kanál je vhodný pre požadovanú selektívnu distribúciu získaných produktov, a tým oslobodzuje BigBuy od akejkoľvek reklamácie, ktorú by mohol v tejto súvislosti dostať.
12.10. Tieto platformy si vyhradzujú právo dočasne alebo permanentne pozastaviť účty svojich distribútorov v prípade, že nedodržiavajú obchodné podmienky, keďže dodržiavanie podmienok je zodpovednosťou distribútora.
12.11. BigBuy odporúča, aby sa jeho distribútori sami oboznamovali s akýmikoľvek potenciálnymi obmedzeniami v rámci nimi zvoleného nákupného kanálu, aby sa zabezpečilo, že ich praktiky sú v súlade s požiadavkami selektívnej distribúcie, ako napríklad akékoľvek unilaterálne obmedzenie predpísané daným kanálom vzťahujúce sa na distribútorov BigBuy.
12.12. Publikované obrázky parfumov nemusia v niektorých prípadoch korešpondovať s formátom poskytnutým výrobcami. Výrobcovia si vyhradzujú právo vykonávať zmeny na obaloch a formátoch produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

13. PODMIENKY PREDAJA NÁBYTKU A DEKORATÍVNYCH PRODUKTOV.

13.1. Pri obrázkoch nábytku môže dochádzať k miernym odchýlkam v odtieňoch. Farba a textúra nábytku z prírodného dreva sa môže líšiť kvôli charakteru použitého dreva. Navyše, nastavenie farieb na monitore u používateľov môže zobrazovať odtieň alebo farbu, ktoré sa mierne odlišujú od tých na skutočnej položke. Táto skutočnosť nepredstavuje dôvod na podanie reklamácie zo strany distribútora.

14. OCHRANA SÚKROMIA

14.1. BigBuy rešpektuje dôležitosť ochrany súkromia a práv jeho distribútorov a garantuje, že jeho s jeho dátami sa bude nakladať náležite a že sa v tejto súvislosti budú dodržiavať príslušné platné právne predpisy.
14.2. Pri registrácii na webovej stránke BigBuy dáva distribútor výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

15. VLASTNÍCTVO

15.1.. Táto webová stránka je vlastníctvom BigBuy, tak ako aj všetky práva na jej obsah, obrázky, text, dizajn a softvér. Všetky prvky tejto webovej stránky, vrátane a bez obmedzenia na jej dizajn a obsah sú chránené právnymi predpismi na ochranu práv duševného vlastníctva, práv priemyselného vlastníctva a medzinárodnými zmluvami vzťahujúcimi sa na autorské práva.
15.2. Je zakázané reprodukovať, vysielať alebo využívať obsah tejto webovej stránky akýmkoľvek spôsobom, okrem prípadov, keď na to BigBuy poskytne výslovné oprávnenie.

16. DELITEĽNOSŤ

16.1. V prípade, že akékoľvek ustanovenie v rámci aktuálne platných podmienok je alebo sa stane neplatným, alebo sa bude zdať podľa uplatniteľných právnych predpisov nesplniteľné, dané ustanovenie by sa stalo neplatným, ale iba toto špecifické ustanovenie a táto skutočnosť by neovplyvnila žiadne ďalšie ustanovenie v rámci aktuálne platných podmienok.

17. UPLATNITEĽNÉ PRÁVNE PREDPISY A JURISDIKCIA

17.1. Aktuálne platné Všeobecné obchodné podmienky sa budú riadiť a interpretovať podľa platných právnych predpisov na území Španielska.
17.2. V prípade sporu budú zmluvné strany podliehať súdom a tribunálom vo Valencii (Španielsko) a výslovne sa vzdávajú práva na domáhanie sa akejkoľvek možnej inej im príslušnej jurisdikcie.
17.3. Avšak, predchádzajúci odsek nebráni BigBuy uplatneniu si práva na vyriešenie akéhokoľvek sporu v rámci inej kompetentnej jurisdikcie.