SINHRONIZIRAJTE SE Z BIGBUYEM

Odkrijte različne možnosti sinhronizacije,
ki jih BigBuy ponuja za vašo spletno trgovino

Staňte sa distribútorom

Automatic synchronisation

Multi-Channel Integration Platform / 360°dropshippingový obchod

Spravujte svoj online obchod, trhy a zvyšné digitálne kanály priamo z jednej platformy. Toto je odporúèaná možnos , ak nemáte technické znalosti alebo ak chcete predáva na trhoch. Táto vo¾ba vám umožní vlastni online firmu v priebehu nieko¾kých hodín.

Softwares ecommerce

Vytvorte si svoj vlastný obchod a pripojte sa k Multi-Channel Integration Platform, aby ste mali: automatickú synchronizáciu katalógov, synchronizáciu zásob a cien v reálnom èase, automatizované pravidlá oceòovania, synchronizáciu objednávok, integráciu prepravcov s automatickým výpoètom nákladov na prepravu a ove¾a viac. +info

Marketplaces

Multi-Channel Integration Platform poskytuje integráciu s rôznymi trhmi a umožòuje automatizova synchronizáciu v katalógoch, vykonáva automatické mapovanie kategórií, synchronizova zásoby v reálnom èase, vytvára automatizované cenové pravidlá , synchronizova objednávky, integrova viaceré nosièe s automatickým výpoètom nákladov na prepravu a ove¾a viac. +info

360°dropshippingový obchod

BigBuyeva dropshipping trgovina je prava rešitev kjer vam na splošno ponujamo vse kar potrebujete za sinhronizacijo kataloga, zalog, približni čas dostave, naročila, ID sledenja, itn. Je to najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenie, pretože už za 2-3 dni môžete vlastni elektronický obchod, ktorý je plne synchronizovaný s BigBuy a trávi èas predajom a propagáciou vášho elektronického obchodu namiesto toho, aby ste ho venovali únavnej technickej èasti synchronizácie. +info

Prispôsobená synchronizácia.

Vývojári / Programerji

Synchronizácia s BigBuy je plne prispôsobená vašim potrebám pomocou našej aplikácie API. Toto je odporúèaná možnos **, ak chcete vykona vlastnú synchronizáciu s BigBuy. Na vývoj synchronizácie sú potrební programátori.

API Katalog

Môžete získa a pozera celý BigBuy katalóg, štruktúru kategórií a zásob v reálnom èase. +info

API špedicije

Môžete získa alebo zisti presnú cenu v reálnom èase a všetkých prepravcov ponúkaných spoloènosou BigBuy s prihliadnutím na objemovú hmotnos, regióny alebo poštové smerovacie èísla s dodatoènými nákladmi, maximálnymi rozmermi balíkov, ktoré agentúry umožòujú v reálnom èase atï. +info

API ID Sledenja

Môžete získa alebo vyh¾ada èíslo sledovania prepravcu (identifikaèné èíslo sledovania) v reálnom èase. Odporúèame Vám ponúknu identifikaèné èíslo sledovania objednávok zákazníka vo vašom elektronickom obchode, keïže mnohí online nákupcovia to pozitívne ocenia a zároveò minimalizujú otázky od svojich zákazníkov. Na mnohých trhoch je to už povinnos. +info

API Naročila

Môžete prenáša objednávky na BigBuy automaticky v reálnom èase, èím sa zabráni strate zásob. +info

API Naročila razvrščena po datumu

Do spoloènosti BigBuy môžete automaticky a v reálnom èase prenies všetky objednávky, ktoré prichádzajú zoskupené do jednej objednávky (s oh¾adom na termín dátumu / prípravy), ktorý je známy ako Crossdocking. Ta API je namenjen distributerjem, ki nimajo zalog v svojem skladišču in želijo pri BigBuyu rezervirati zaloge izdelkov, ki jih prodajajo, da bi na koncu naredili eno razporejeno naročilo z vsemi prodanimi izdelki (pri čemer se upošteva skrajni rok naznačen od strani distributerja). Hlavnou výhodou zoskupenia objednávok a ich odoslaním do skladu distribútora je, že po prijatí tovaru môžete prepravova každú objednávku za miestne ceny prepravcu; nevýhodou je to, že prináša rôzne náklady na: prepravu do skladu, balenie kartónov a náplní, personál na prípravu, sledovanie prepravy a najdlhší dodací termín pre vašich zákazníkov. +info

FTP CSV prístup + XML + CSV Prestashop + CSV kategórie v 24 jazykoch

Poskytujeme všetky súbory CSV / XML, ktoré ponúkame prostredníctvom FTP ako ruèné sahovanie, aby sme mohli vykonáva synchronizáciu prostredníctvom programovania. Možnos, ktorú odporúèame, je katalóg API, pretože poskytuje informácie v reálnom èase, zatia¾ èo CSV sú aktualizované na obed, èo môže spôsobi stratu zásob. FTP k¾úèe môžete získa prostredníctvom menu môjho úètu na ovládacom paneli. +info

Ručná synchronizácia

CSV / XML

Ruèná synchronizácia s aplikáciou BigBuy prostredníctvom súborov CSV, XML alebo CSV formátovaných pre Prestashop. Neodporúèame vám, ak je to možné, tento typ synchronizácie pre váš obchod s elektronickým obchodom, môže spôsobi stratu zásob, pretože nie je aktualizovaný v reálnom èase.

CSV výrobky, CSV kategórie a CSV znaèky

Ponujamo CSV Standard v 24 jezikov z vsemi potrebnimi področji za sinhronizacijo BigBuy kataloga izdelkov in zalog CSV výrobky sú rozdelené pod¾a kategórií, èím sa u¾ahèí zadávanie viacerých tematických katalógov. CSV a usporiadanie kategórii v BigBuy je v 24 jazykoch. CSV so všetkými znaèkami každého výrobku. +info

XML

Ponujamo XML v 24 jezikov z vsemi potrebnimi informacijami za sinhronizacijo BigBuyevega kataloga izdelkov in zalog. XML sú rozdelené pod¾a kategórií, èím sa u¾ahèí zadávanie tematických katalógov. +info

CSV Prestashop + CSV Prestashop Kategorije

Ponujamo CSV prilagojen Prestashop okolju v 24 jezikov z vsemi potrebnimi področji za sinhronizacijo s BigBuyevo strukturo kategorij, katalogom izdelkov in zalog. CSV sú rozdelené pod¾a kategórií, èím sa u¾ahèí zadávanie tematických katalógov.

CSV Prepravné sadzby (Orientaèné)

Poskytujeme CSV súbor s orientaènými sadzbami prepravných spoloèností, s ktorými pracujete. V tomto súbore sa nezoh¾adòujú náklady, ako je objemová hmotnos, regióny alebo poštové smerovacie èísla s dodatoènými nákladmi, ako aj maximálne opatrenia povolené rôznymi agentúrami. +info

Prenos naročila iz CSV

Pre zefektívnenie procesu ruèného zadávania objednávok v BigBuy u¾ahèíme naèítanie objednávok prostredníctvom CSV. Na vašom ovládacom paneli si môžete stiahnu prílohu súboru CSV ako aj príruèku pre štruktúru súborov.

Ročna Naročila

Obdelajte svoja naročila na BigBuy platformi z uvozom izdelkov v nakupovalni voziček in izbiro med različnimi transportnimi in plačilnimi možnostmi. Môžete si vybra možnos Dropshippingového obchodu tak, aby vaše objednávky boli zasielané spoloènosou BigBuy anonymne.

Storitev Fulfillment by Amazon (FBA) Ročna Naročila

Obdelajte svoja veleprodajna naročila direktno pri BigBuyu, Pošlite nám svoj dotaz prostredníctvom kontaktného dotazníka a to výberom položky nformácie o výrobku> Špeciálna objednávka> Amazon FBA. BigBuy bo pripravil in odposlal naročila z oznakami, ki jih zahteva Amazon.

Začnite svoj dropshipping posel z BigBuyem

Staňte sa distribútorom

Zhrnutie synchronizačných služieb

Automatická

Multi-Channel Integration Platform /
tienda Dropshipping 360º

Prispôsobi

Vývojári / Programerji

Priročnik

CSV / XML

Sinhronizacija

Katalóg a dostupnosť

 • Automatická

 • CSV + XML + CSV Prestashop + CSV Kategorije v 24 jezikov

 • API Katalog

 • Standard CSV nalaganje

 • Kategorije CSV nalaganje

 • Blagovne znamke CSV nalaganje

 • XML Nalaganje

 • Prestashop CSV Nalaganje + Kategorije CSV

Sinhronizacija

Dopravcovia

 • Automatická

 • API špedicije

 • API ID Sledenja

 • Stiahnite si CSV Prepravné sadzby (Orientaèné)

 • Prestashop Model Špedicij

Sinhronizacija

Objednávky

 • Automatická

 • API Naročila

 • API Naročila razvrščena po datumu

 • Prenos naročila iz CSV

 • Ročna Naročila

 • Storitev Fulfillment by Amazon (FBA) Ročna Naročila

Zhrnutie synchronizačných služieb

Automatická

Multi-Channel Integration Platform /
360°dropshippingový obchod

Synchronizácia katalógu a objednávok

 • Automatická

Sinhronizacija

 • Automatická

Sinhronizacija

 • Automatická

PRISPôSOBI

Vývojári / Programerji

Synchronizácia katalógu a objednávok

 • CSV + XML + CSV Prestashop + CSV Kategorije v 24 jezikov

 • API Katalog

Sincronización

 • API špedicije

 • API ID Sledenja

Sincronización

 • API Naročila

 • API Naročila razvrščena po datumu

PRIROčNIK

CSV / XML

Synchronizácia katalógu a objednávok

 • Standard CSV nalaganje

 • Kategorije CSV nalaganje

 • Blagovne znamke CSV nalaganje

 • XML Nalaganje

 • Prestashop CSV Nalaganje + Kategorije CSV

Sinhronizacija

 • Stiahnite si CSV Prepravné sadzby (Orientaèné)

 • Prestashop Model Špedicij

Sinhronizacija

 • Prenos naročila iz CSV

 • Ročna Naročila

 • Storitev Fulfillment by Amazon (%sFBA%s) Ročna Naročila

Sinhronizirajte svojo trgovino z BigBuyem

Staňte sa distribútorom