API BIGBUY

Izstrâdâtâju sinhronizâcija

Kļūstiet par izplatītāju
BigBuy Proveedor dropshipping líder europeo

Sinhronizç ar BigBuy caur mûsu API, tikai izstrâdâtâjiem un programmçtâjiem.


Api katalogs

Sinhronizç mûsu katalogu jûsu sistçmu reâlajâ laikâ.

 • Krâjumu stâvoklis reâlajâ laikâ
 • Preèu apraksti un nosaukumi 24 valodâs
 • Kategoriju koks 24 valodâs
 • Konsultç cenu izmaiòas reâlajâ laikâ
 • Visi mûsu pieejamo preèu attçli
+ informācija
catalog ilustration
ilustration orders

Api pasûtîjumiem

Nekavçjoties komunicç pasûtîjumu no jûsu pârvaldîbas platformas.

 • Tûlîtçji izveidojiet pasûtîjumus vai vairâku kategoriju pasûtîjumus nepiecieðamajâ datumâ
 • Konsultçjiet pasûtîjuma stâvokïa izmaiòas jebkurâ laikâ
+ informācija

Api nosûtîðanas izmaksâm

Iekïaujiet mûsu nosûtîðanas izmaksas jûsu sistçmâ jebkurai precei

 • Nosûtîðanas izmaksas tiek atjaunotas reâlajâ laikâ
 • Konsultçjiet jebkâdu BigBuy preèu kombinâcijas nosûtîðanas laiku
 • Iegûsties pieeju visiem mûsu transportçðanas uzòçmumiem
+ informācija
shipping costs
trackings

Api piegâdes izsekoðanai

Saglabâjiet mûsu pasûtîjumus, kas atrodas jûsu pârvaldîbas platformâ.

 • Tûlîtçjâ izsekoðana no uzòçmuma jûsu sistçmâ
 • Piegâdes informâcija tiek atjaunota visiem jûsu pasûtîjumiem
+ informācija

Izveidojiet savu tiešās piegādes uzņēmumu ar BigBuy

Kļūstiet par izplatītāju