DROPSHIPPING NA

MO¯LIWOŒCI BIZNESONWE DLA EUROPEJSKICH SPRZEDAWCÓW

Aktywuj BEZP£ATNIE

Sprzedawaj produkty BigBuy na AliExpress

BigBuy jest Z³otym Partnerem AliExpress

Bez kwoty miesięcznej

Łącznik AliExpress dostępny przez ograniczony czas za darmo.

Najni¿sza prowizja na rynku

AliExpress pobiera prowizjê miêdzy 5% a 8%.

Aplikacja pobrana ju¿ 600 milionów razy

150 milionów aktywnych klientów.

Europejscy sprzedawcy mog¹ teraz ju¿ sprzedawaæ

Pozwala handlowcom z ES, FR i IT na sprzeda¿ na terenie ca³ej Europy.

Multi-Channel Integration Platform

Software cloud, które centralizuje całe zarządzanie firmą, e-commerce i rynkami.

Wybierz spoœród 108197 pozycji

Obszerny katalog najlepszych marek i wielu kategorii.

Wysy³ka w ci¹gu 24/48 godzin.

Zapasy dostêpne w Europie, aby realizowaæ szybkie dostawy.

Nie ma potrzeby inwestowania w zapasy towarów, p³aæ tylko za to, co sprzedajesz

Skup swoje wysi³ki na sprzedawaniu, a BigBuy zrobi za Ciebie resztê.

Wystarczy kilka klikniêæ

Skup swoje wysi³ki na sprzedawaniu, a BigBuy zrobi za Ciebie resztê.

Skorzystaj z tej okazji biznesowej!

Jak to robimy?

Pierwsze kroki, aby sprzedawaæ na AliExpress

 • Aktywuj ³¹cznik BigBuy

  Wystarczy kilka kliknięć, aby uruchomić go teraz za darmo

  Aktywuj ³¹cznik
 • Utwórz swoje konto na AliExpress

  Wy³¹cznie dla podmiotów posiadaj¹cych numer VAT.

  Stwórz konto
 • Wybierz towary, które chcesz sprzedawaæ

  108197 przedmioty do wyboru z katalogu BigBuy

  PrzejdŸ do MIP (Multi-Channel Integration Platform)
 • Skonfiguruj miêdzynarodow¹ wysy³kê

  Wybierz kraje, do których chcesz wys³aæ i w jakich cenach

  PrzejdŸ do AliExpress
 • Ustal swoje zasady cenowe

  Wed³ug sugerowanej ceny detalicznej, kategorii, marki, prowizji rynkowej itp.

 • Dostosuj swój sklep na AliExpress

  Mo¿esz dostosowaæ go do swoich preferencji w panelu kontrolnym swojego konta

  PrzejdŸ do AliExpress
 • Teraz mo¿esz ju¿ sprzedawaæ!

  Gdy klient kupi coœ z Twojego sklepu AliExpress, BigBuy zajmie siê wszystkim!

Pomna¿aj swoj¹ sprzeda¿ realizuj¹c dropshipping na AliExpress z produktami BigBuy

Skorzystaj z tej okazji biznesowej!

Aktywowaæ teraz?